PSYB307 Психолингвистика

Анотация:

Психолингвистиката е интердисциплинна наука за езиковите механизми и процеси. Дълго време единствено в лингвистиката се е правило научно описание на езика, анализирали са се неговите структури и правила на функциониране. Като резултат от тази изследователска дейност са били описани много от важните му страни като средство за общуване. Езикът обаче е висша психична функция. Невъзможно е да се придобият задълбочени научни знания за същността му, без да се прилага психологически подход към неговото изследване. Психолингвистиката е наука за психологическото изучаване на езика.

Курсът по психолингвистика се състои от три основни раздела.

Първият раздел включва основни проблеми на научното изследване на езика. Тук се въвеждат основни лингвистични понятия, свързани с фонологичните, морфологичните, синтактичните и семантичните аспекти на езика. За да се разкрият психологическите механизми, които лежат в основата на употребата на езика, се разглеждат различните етапи при преработката на информация от човека.

Вторият раздел съдържа основни познания за разбиране същността на езика като средство за общуване. Подробно се разглеждат равнищата на когнитивната репрезентация на езиковите структури. Отделни теми са посветени на когнитивните механизми, които осигуряват възприятието на речта, на проблемите, свързани с представянето на значението, структурата на вътрешния речник и лексикалния достъп.

Третият раздел включва изследванията върху интерпретацията на изречения и разбирането на текстове.

Целта на курса е:

·да представи интердисциплинен подход към изучаването на езика като средство за общуване

·да постави на обсъждане основните аспекти на употребата на езика

·да стимулира студентите да мислят за мястото и ролята на езика в познавателната дейност на човека

·да изгради у студентите умения да планират психолингвистични експерименти за изследване на различни аспекти на езика

·да покаже на студентите как могат да усъвършенстват използването на езика във всекидневното общуване

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Елена Андонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

·различните аспекти на езика като срество за общуване

·кои са лингвистичните принципи за изучаване на езика и психологическите механизми за употребата му

·какво е мястото на езика като познавателен процес в когнитивната наука

2) могат:

·да обясняват психологическата същност на езика

·да правят разлика между лингвистичните и психолингвистичните подходи към изучаването на езика

·да формулират хипотези за различните му структури и функции и да планират експерименти за проверката им


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения от уводни университетски курсове по лингвистика и семиотикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Феноменът ЕЗИК. Научното изследване на езика в различни научни дисциплини. Общ поглед върху психолингвистиката

(Диалогичналекция със семинар)

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 1, pp. 6-11

2. Провеждане на еталонно психолингвистично експериментално изследване (Експеримент в реално време)

3. Основни лингвистични проблеми, свързани с когнитивния характер на езика

(Лекция)

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 2, pp. 21-46

Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 1, pp. 3-39

4. Преработка на информация от човека и употребата на езика

(Лекция)

Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София, Наука и изкуство

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 3, pp. 49-70

Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 4, pp. 133-172

5. Модели на речевото възприятие

(Лекция)

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 4, pp. 70-100

Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 5, pp. 174- 191

6. Методи за изследване на акустическото пространство. Спектрален анализ на говорните звукове

(Лабораторно занятие)

7. Психолингвистичен експеримент за разкриване структурата на когнитивноперцептивното пространство за български гласни и съгласни. Клъстърен анализ и многомерно скалиране на перцептивни матрици за зауково сходство

(Експеримент в реално време)

8. Казус върху речевото възприятие

(текущо оценяване)

9. Умствен речник. Проблеми, свързани с репрезентацията на значението в човешката памет

(Лекция)

Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София, Наука и изкуство

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 4, pp. 102-109

Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 11, pp. 408-412

10. Структура на умствения речник

(Лекция със семинарно занятие)

Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София, Наука и изкуство

David Carroll. Psychology of Language, Chapter 5, pp. 102-117

Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 11, pp. 414-447

11. Експериментални изследвания за разкриване на денотативното и емоционалноафективното значение на лексикалните единици чрез различни методи за изследване на значението

(Експерименти в реално време)

12. Експеримантални изследвания на структурата на умствения речник(Лекция със семинар)

Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София, Наука и изкуство

13. Разбиране при четене. Четивност на текста

(Лекция)

14. Методи за зследване четивността на текста

(Семинар)

15. Обективен тест

(текущо оценяване)

Литература по темите:

1. Герганов Е. (1987). Памет и смисъл. София: Наука и изкуство

2. Герганов Е. и др. (1984). Български норми на словесни асоциации. София, Наука и изкуство.

3. David Carroll. Psychology of Language, Chapter 13, pp. 344-372

4. Herbert Clark and Eve Clark. Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics, Chapter 14, pp. 518-520

5. Insup Taylor. Introduction to Psycholinguistics, Chapter 11, 360-387

Средства за оценяване:

1. САМОСТОЯТЕЛНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАЗРАБОТКА 40%

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАЗРАБОТКА 20%

3. КАЗУС 10%

4. ОБЕКТИВЕН ТЕСТ 30%