BAHR681 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство - II част

Анотация:

Курсът цели студентите да затвърдят познанията си в ресторантьорството, да владеят техниките в сервирането и обслужването на клиента с цел постигането на максимално качество на услугата. Да владеят техниките за анимация в залата (фламбиране, декантиране). След успешното завършване на курса студентите трябва да са уверени в познанията си в ресторантьорството, да са усвоили методите за организация и управление в реална среда. Да са способни да ръководят ресторантьорско предприятие, като поемат пълна отговорност за материалната му база и човешкия ресурс.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да комуникират качествено с клиента,както по вербален така и по невербален начин.

• да водят преговори, в които да предлагат и продават успешно ресторантьорския продукт.

• да владеят добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

• да бъдат поливалентни и да притежават глобален поглед върху работния процес.

• да предложат качествен сервиз на клиента, спазвайки всички правила за сервиране на ястия и напитки.

• да предлагат и продават ресторантьорският продукт.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да владеят добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

• Да познават и извършват анимации в залата. Добри умения и познания по барманство.

• Да създават благоприятна работна обстановка и да мотивират персонала.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да бъдат мотивирани и да харесват бъдещата си професия.

• Да бъдат отговорни и сериозни спрямо задълженията си.

• Да владеят предадената материя от предходните 4(четири) семестъра, както в теоретичната, така и в практичната и частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Определяне на продажна цена.

• Изготвяне на менюта, карта на ястията, листа на вината.

• Организация на работното място.

• Хигиена и безопастност на работа.

• Сервиз на напитки.

• Анимации в зала – фламбиране. Основни принципи.

• Декантиране.

Практическа част

• Сервиране на ястия и напитки – аперитиви и деджестиви, безалкохолни и топли напитки.

• Приготвяне на коктейли.

• Фламбиране на десерти.

• Сервиз на сирена.

Литература по темите:

Библиография:

1.Лекции от преподавател-MOODLE.

2.Манол Рибов, Мария Станкова, Преслав Димитров, Любомира Гръчка, изд.Тракия-,, Ресторантьорство и хотелиерство“.

3.Стамен Стамов, Кремена Никовска,изд. Матком, ,,Организация и

функциониране на кухнята,ресторанта и хотела“-Първа част

4.Стамен Стамов,Кремена Никовска,изд ,,Матком“,изд.2012г.,,Сервиране и барманство“

5.Лекции,таблици от преподавател-MOODLE.

6.Кристиан Фере,изд.БПИ Франция,2008г.-,,Ресторантьорство-теория и практика“ том 1 и 2

7.Димчо Тодоров,изд.,,Матком“,2010г.-,,Ресторантьорство“

8.Йорданка Алексиева,Стамен Стамов,изд.,,Матком“,2005г.-,,Сервиране“

Средства за оценяване:

Практическа задача-50%

Теоретична задача-50%