BAHR630 Бизнескомуникации и делови преговори /на френски език/

Анотация:

Курсът се води на френски език, интердисциплинарен, съдържа теоретична информация и цели придобиването на практически умения в няколко насоки. Запознава студентите с теоретичните принципи на бизнес комуникациите, воденето на преговори, деловата кореспонденция и общуването по телефона в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, на френски език. Студентите се учат на отношение и правилен подход към клиента, според особеностите на различните националности, научават основните правила за общуване в специфичната бизнес среда на хотелиерството и ресторантьорството, като се поставя основен акцент върху междукултурните различия. Придобиват знания и умения за изграждане на положителен имидж на хотела/ресторанта и на България като туристическа дестинация пред клиенти и партньори, на чужд език.

Курсът обхваща и теоретична подготовка относно приемането и обработката на рекламации от клиента. Разглеждат се казуси от практиката с конкретни решения на проблеми.

Студентите се подготвят и за предстоящия държавен изпит по френски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Необходимата професионална терминология в областта на хотелиерството и ресторантьорството с цел общуване, на френски език.

• Особеностите на клиентите от различните националности.

• Начините и средствата за комуникация.

• Правилата на деловата кореспонденция

• Изискванията и особеностите на общуването в онлайн среда.

2) могат:

• Да общуват с клиенти, работодатели и колеги в процеса на хотелиерското и ресторантьорско обслужване, на френски език.

• Да водят делова кореспонденция и търговски преговори.

• Да презентират хотела, ресторанта и предлаганите услуги.

• Да изготвят договори за продажба на хотелиерски услуги.

• Да изготвят въпросници за оценка удоволетвореността на клиента.

• Да приемат и обработват рекламации.

• Да се подготвят за интервю за работа на френски език.


Предварителни изисквания:
• френски език - ниво В2.

• Хотелиерство-теория,практика,специализирана терминология

• Ресторантьорство-теория,практика,специализирана терминология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.La clientele etrangere Лекции / упражнения 6

2.La communication telephonique: les regles d'or Л / У / работа в групи 10

3.La correspondance commerciale Л / У / работа в групи 10

4.Rediger un contrat de reservation, un contrat de vente Л / У / работа в групи 6

5.Les conditions generales de vente Л / У / 6

6.Les reclamations - au restaurant, a la reception, a l’etage Л / У / работа в групи 10

7.Comment traiter les reclamations Л / У / работа в групи 6

8.Les reclamations par courrier electronique et la lettre d’excuse Л / У / работа в групи 8

9.Evaluer les prestations; elaborer un questionnaire Л / У 8

10.Toujours en contact avec le client Л / У 6

11.La Bulgarie – une destination touristique Л / У 10

12.Les atouts du pays лекции

Le tourisme en Bulgarie

- Le tourisme de recreation et le tourisme de congres

- Le tourisme culturel et historique

- Le tourisme d’aventure

- Le tourisme ecologique et rural

- Le tourisme de la thalassotherapie, de la balneotherapie et le tourisme medical

лекции 18

13.Comment se presenter a un entretien d’embauche? Л / У / работа в групи 6

14.Revision Л / У 10

Литература по темите:

1. Лекции на преподавателя в MOODLE

2. Francais professionnel – 2014, учебно пособие на преподавателя

3. CORBEAU Sophie-„Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006.

4. СОТИРОВА Адриана - Балчева, ДОНЧЕВА Венета – Le francais parle – premiere partie - София, 1990

5. Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxieme edition remaniee

6. Iliev Andrey, Francais des affaires – Gabrovo, 2002

Средства за оценяване:

тестове - 50 %

домашни работи - 20 %

присъствие и участие - 30 %