BAHR635 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на френски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на френски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на френски, да водят делова кореспонденция на френски език в областта на хотелиерството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на френски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на хотелиерството на френски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на хотелиерството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на хотелиерството на френски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на хотелиерството на френски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс BAHR 335, BAHR 435 и BAHR 535

• Познания по терминология в областта на хотелиерството на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Presenter les équipements de l’hôtel Лекции / Упражн./работа в гр. 8

2 Les profils de poste à l'hôtel. Л / У 10

3 Prendre une commande à l’étage Л / У./ работа в гр. 6

4 Informer sur les curiosités locales Л / У./ работа в гр. 8

5 Assurer le service à l’étage Л / У./ работа в гр. 6

6 Prendre une réservation à l'hôtel – par téléphone ou par Internet Л / У. / работа в гр. 8

7 Faire une confirmation de réservation par courrier électronique. Л / У./ работа в гр. 6

8 Modification, annulation de réservation. Refuser une réservation. Л / У./ работа в гр. 4

9 L'accueil du client à l'hôtel. Installer le client dans sa chambre. Л / У. / работа в гр. 8

10 L'équipement d'une chambre. Produits et messages d'accueil. Л / У./ работа в гр. 8

11 Accueillir un groupe à l'hôtel. Л / У./ работа в гр. 6

12 Accueillir au standard, les communications téléphoniques Л / У 8

13 Préparer le départ du client Л / У 6

14 Présenter la note à l’hôtel Л / У 6

15 Evaluer les prestations de l’hôtel Л / У 6

16 Toujours en contact Л / У 6

17 Les moyens de paiement Л / У 6

18 Révision упражнение 4

Литература по темите:

1.CORBEAU Sophie-„Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006.

2. СОТИРОВА Адриана - Балчева, ДОНЧЕВА Венета – Le français parlé – première partie - София, 1990

3. Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxième édition remaniée

4.Iliev Andrey, Français des affaires – Gabrovo, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ -

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%

Задължителна текуща оценка за ПРИСЪСТВИЕ/УЧАСТИЕ