BAHR654 Мениджмънт на туристическото предприятие

Анотация:

Курсът има за цел да затрупа знания у студентите като ги въведе в същността на мениджмънта в областта на туризма, в дефиниране характеристиките на туристическото предприятие. Освен това се фокусира вниманието и върху функциите на управлението както и определяне организационно-управленската структура на туристическото предприятие.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните правила и особеностите в управлението на туризма

• Основните функции на мениджмънта и управленски структури

2) могат:

• Да направят стратегически анализ на предприятие

• Да определят насоките на развитие на конкретно предприятие в сферата на хотелиерството и ресторантьорството


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Правно регламентиране на туристическите дейности

• Маркетинг

• Икономика на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в мениджмънта на туристическото предприятие лекция 2

2 Същност на управлението

лекция 2

3 Особености на управлението на туризма

лекция 2

4 Среда на организацията

лекция 2

5 Вътрешна и външна среда на организацията

лекция 2

6 История на управленската мисъл

лекция 2

7 Управленски умения и роли

Работа в групи 2

8 Управленски процес

лекция 2

9 Планиране

лекция 2

10 Организационни цели

лекция 2

11 Основи на планирането

лекция 2

12 Стратегическо планиране

лекция 2

13 Организиране и организационно-управленски структури

лекция 2

14 Координация на дейностите

лекция 2

15 Комуникация в организацията

Работа в групи 2

Литература по темите:

1. Записки на лектора, Мудъл

2. Михайлов М., Стратегическо управление на туризма, С., НБУ, 2009

3. De Larochefoucauld, Beatrice – L’economie du toursime – Editions Breals – 2002

« Economie de l’entreprise » - Editions BPI – Clichy – 2003

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 100%