BAHR653 Управление на човешките ресурси

Анотация:

Лекционният курс има за цел да запознае студентите с основите на теорията за управление на човешките ресурси, базирана на най-добрите съвременни практики в управлението.

Специално внимание е обърнато на човешките ресурси в туризма, като основен компонент в предлагането и реализирането на туристическия продукт.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р
преп. Радостина Георгиева  
преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите би следвало да възприемат организацията като отворена система, зависима като от вътрешната, така и от външната среда и осигуряваща ресурси и клиенти.

Да познават особеностите на човешките ресурси като социална общност от хора, обединени за постигането на определени цели, както и механизмите за тяхното управление .Тези специфични компетенции биха помогнали за превръщането на ресурсите в продаваем продукт и постигането на удовлетворителни финансови резултати.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат познания по "Основи на управлението" и "Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност и място на Функцията “Управление на човешките ресурси” в рамките на организацията

2. Планиране на възпроизводството на човешките ресурси в организацията

3. Анализ и проектиране на длъжностите

4. Набиране, подбор и избор на персонал

5. Движение на персонала в организацията

6. Обучение и квалификация на персонала

7. Кариера на кадрите

8. Възнаграждение на персонала

9. Стимулиране на персонала

10. Индустриални отношения

11. Стачката като форма на взаимодействие

12. Охрана на труда

13. Комуникации в организацията

14. Конфликтите в организацията

15. Кризи в организацията

16. Управление на човешките ресурси в туризма

17. Управление на човешките ресурси в хотелиерството и ресторантьорството

Литература по темите:

Организационно консултиране : Мениджмънт, управление на човешките ресурси : Т.1,2,3. / Сава Джонев, Пламен Димитров

Наръчник за управление на човешките ресурси : Конкурси. Повишаване в длъжност. Атестиране. Обучение

Културните аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма / Даниела Д. Попова

Средства за оценяване:

Тест, Семинар