SECB664 Самостоятелна работа "Равнища на сигурност"

Анотация:

Курсът предоставя възможност на студентите за самостоятелна изява, обосновано представяне на идеи, свързани с пораждането и поддържането на сигурността на различни равнища, с помощта на утвърдения в областта научен апарат.

Самостоятелната работа към курс " Равнища на сигурност " има три основни цели:

1. Да развие уменията на студентите за аналитично разглеждане на проблематиката на сигурността,

2. Да разшири разбиранията на обучаемите за "сигурността" в различните нейни измерения,

3. Да мотивира студентите да комуникират в писмена форма общи впечатления, критични коментари, а дори и аргументирани предложения за подобряване на сигурността на различните й равнища.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните понятия, връзки и зависимости от проблематиката на сигурността, както и особеностите й у нас.

2) могат: да използват понятийния апарат грамотно, да се ориентират в професионални текстове по сигурността и да преценяват тяхната полезност, да извършват общи анализи на сигурността на различни равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o В областта на обществените наукиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Широкото поле на сигурността

2 Дефиниране на сигурността

3 Среда на сигурност

4 Система за сигурност

5 Лична сигурност

6 Групова сигурност

7 Сигурност на държавата

8 Регионална сигурност

9 Световна сигурност

10 Национална и международна сигурност. Национална система за сигурност

Литература по темите:

1. Илиев, И., Лечева, М., Тодоров, В. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

2. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация "Демокрация и сигурност", 2002.

3. Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност, С., Университет за национално и световно стопанство, 2005.

4. Попов, И., Социология, сигурност, информация. С., Академия на министерството на вътрешните работи, 2003.

5. Balazs, J., About Interpretation of Security. - Kuhlpolitika. English Language Supplement, 1983.

6. Jhones, W. R., Security, Strategy, and Critical Theory. Lynne Rinner Publishers, 1999.

1. Ботев, Г., За необходимостта от преразглеждане на стратегията за управление на риска при терористични актове. В сб. Балканите и НАТО заедно срещу тероризма. С., 2004. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., 2002

2. Киняр, П., Секс и ужас, С., 2001

3. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005.

4. Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност., С., 2005.

5. Ackoff, R. L., Creating the Corporate Future. By John Wiley & Sons, NY, 1981

6. McSweeney, B. Security, Identity and Interests. Cambridge University Press, 1999.

7. Singer, E. A., Experience and Reflection. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959

Средства за оценяване:

самостоятелна работа - 100 %