SECB662 Самостоятелна работа "Основи на разузнаването"

Анотация:

Самостоятелната работа ще помогне на студентите да прилагат основните видове скрити присъствия и особено това на разузнаването.

Проблематиката на разузнаването е многодисциплинарна, а освен това е в основата на по-голямата част от другите дисциплини, изучаващи скритото присъствие в сферата на сигурността.

Поради това знанията по разузнаването са базови и формират професионалната подготовка на бакалаврите по сигурността. Целта на самостоятелната работа е да могат студентите да владеят проблематиката на разузнаването, а от тук и на скритите присъствия като цяло.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" системата на знанията описващи разузнаването

2) могат:

" да използват специалната терминология на разузнавателните дейности

" да извършват квалифицирани проучвания от открити източници и да се ориентират в признаците на скрити присъствия в областта на сигурността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Обща сигурност

" Национална сигурност

" Геополитически, граждански и институционални аспекти на сигурносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите да разработят курсова работа по една от темите, разглеждани в курса.

1. Основите на разузнаването в системата на специалните дисциплини.

2. Структура на дисциплината.

3. Начална представа за разузнаване.

4. Параметри на разузнавателния процес.

5. Цел и задачи на разузнаването.

6. Човешкият фактор в разузнаването.

7. Техническите и другите средства в разузнаването.

8. Типологизация на видовете разузнаване.

9. Функции на разузнаването.

10. Разузнавателен алгоритъм

10. Представа за разузнавателна дейност.

11. Организация на разузнавателната дейност

12. Класификация на разузнавателните дейности

13. Добиване на разузнавателна информация

14. Разузнавателно въздействие

15. Създаване на позиции за разузнаване.

16. Контролът върху разузнаването.

17. Разузнаването в съвременния свят.

18. Актуални проблеми на разузнаването в Република България.

Литература по темите:

1. Асенов Б., и др. Контраразузнаването. С., 2000.

2. Иванов, Х., Арабаджийски, Н. Частна охранителна дейност. С., 1997.

6. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

7. Каймеджиев, Х. Теория на оперативно-издирвателната дейност. С., 1999

8. Николов, Е. Тайната. С., 1973.

9. Стоянов, Ж. История на шпионажа. С., 1998.

10. Сун Дзъ и др. Изкуството на войната. Древни китайски трактати. С., 2001.

11. Doder, D. Culture of Secrecy. "National Security and the Future", Vol. 1, Nomb.3-4, Autumn/Winter 2000, p.p. 93-100.

9. Даллес, А. Исскуство разведки. М., 1992.

10.Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

Безжье, Ж. Промышленный шпионаж. М., 1981.

1. Гайдаров Й. Фирмена сигурност, С., 1998.

2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

3. Начев, Й. Вербовка и агентура. С., 2000.

4. Полмар, Н. и др. Энциклопедия шпионажа, М., 1999,

5. Роуанъ, Р. История на шпионажа в света.С., 1937.

6. Трифонов, Т. и др. Теоретични проблеми на разузнаването. Първа част. С., 2000.

7. Трифонов, Т. и др. Теоретични проблеми на разузнаването. Втора част. С., 2000.

8. Трифонов Т. и др. Тероризмът. С.,2003.

9. Baker, D., Friedman, R., Miller, D. La guerre secrete moderne. Paris, 1984

10. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

11. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

12. Йончев Д., Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

13. Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. С., 1999.

14. Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и новият световен ред. С., 1999

15. Ashton, B. Carter, William, J. Perry. Prevantive Defence: A New Security Strategy for America. Washington: Brookings Institution Press., 1999.

16. Cvetkovski, G. Itelligence in Transition - The Case of Republic of Macedonia. "National Security and the Future", Vol. 1, Nomb.2, Summer 2000.

17. Gates, R. Security Issues in the 21 Century: An Intelligence Perspective., "National Security and the Future", Vol. 1, nomb.2, Summer 2000.

18. Hantington, S. The Clash of Civilizations? Forign affairs 72 (Summer 1993), p.p. 22-48;

19. Ionchev, D., Slatinski. N. Bulgaria on the Road to the Euro-Atlantic Structures, in "Security in Central and Eastern Europe", Vien, 2001, p.p. 207-240.

20. Lu?i?, I. Security and Itelligence Services in Bosnia and Herzegovina. "National Security and the Future", Vol. 1, Nomb.2, Summer 2000.

21. Moynihan, D.P. Secrecy: The American Experience. New Haven & London: Yale Univercity Press. 1998 .

22. Shebarshin, L. V. Intelligence in the XXI Century, "National Security and the Future", Vol. 1, nomb.1, Spring 2000

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА - 100 %