SECB670 Самостоятелна работа "Моделиране при управление на кризи"

Анотация:

Kурсът Самостоятелна работа към курс "Моделиране при управление при кризи" е предназначен за прилагане на получените знания за процеса на управление при кризи и подпомагане на вземането на решения в този процес. Студентите имат възможност да изберат и разработят тема, свързана с методите за моделиране и средствата за симулационно моделиране в системите за управление при кризи, или в областта на методологията, нормативната база и процедурите, прилагани при управление при кризи. Вариант за самостоятелната работа е реферат, съдържащ анализ на конкретна политическа, хуманитарна или военна криза, с цел търсене и намиране на закономерностите, етапите и процедурите, изпълнени за овладяване и преодоляване на кризисната ситуация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания за:

- Подходи при планиране и управление при кризи

- Информационно осигуряване при управление при кризи

- Методи за моделиране, приложими за подпомагане управлението при кризи

2) умения да:

- Извършват анализ на кризисни ситуации

- Планират процедури за управление при кризи

- Прилагат методи за подпомагане на информационното осигуряване на процеса на управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Основни аспекти на процеса на управление при кризи;

" Средства и програмни среди за моделиране и симулации, приложими при системите за управление при кризиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Характеристика и особености на кризи от хуманитарен или военно-политически характер, например: Афганистан, Египет, Израел, Ирак, Йемен, Косово, Либия, Нова Зеландия, Палестина, Тунис, Хаити, Чернобил, Югославия, Япония и др.

II. Приложение на методи за моделиране и симулации

1. Приложение на модели в системите за сигурност

2. Симулационни системи в отбраната (Defence Simulation Systems)

3. Използване на симулатори за подготовка в отбраната (Simulators)

4. Компютърно подпомагани учения (Computer Assisted Exercises)

5. Ситуационни игри

6. Национална система за управление при кризи (Закон за управление при кризи)

7. Отражение на основните принципи за управление при кризи в нормативната база, свързана със защита при бедствия

8. Crisis Management - по материали на английски език по избор, например http://managementhelp.org/crisis/crisis.htm, www.crisismanagement.com/crisis.html

9. Методи за моделиране на бизнес процеси

10. Оценяване на риска

Литература по темите:

1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.

2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.

3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.

4. Professional Wargames Page: StrategyWorld.com.

5. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.

6. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

Допълнителна литература:

1. Каракънева, Ю. Симулационни среди за моделиране на операции. ВА "Г.С.Раковски", ИПИО, 2003.

2. Glasow, P. and M.Borowski. When Systems are Simulations: T&E, VV&A, or both? ITEA Journal, March/April 1999.

3. Coppieters, D. Military Operational Requirements For Computer Assisted eXercises (CAX) in NATO. SAS-032, RTO-EN-017 Symposium on "Simulation of and for Military Decision Making", 2002.

4. NATO /PfP Distributed Simulation Report Prepared by The NATO Modelling and Simulation Group Modelling and Simulation Co-ordination Office Draft Working Document of 21 January 2003.

5. Millennium Challenge 2002 Model and Simulation Federation 25 June 2002.

6. RTA NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP/ Minutes PFP SESSION AT THE 10th NMSG BUSINESS MEETING held in Paris, France on 23 October 2002.

7. Назначение, състав и структура на ведомствения ситуационен център (ВСЦ) на Министерството на транспорта и съобщенията.

8. Източници от интернет:

http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake

http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Kashmir_earthquake

http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda_genocide

http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankan_civil_war

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-Palestinian_conflict

http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Civil_War

http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur_Conflict

http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Sichuan_earthquake

Средства за оценяване:

самостоятелна работа - 100 %