PHIB634 Политическа философия

Анотация:

Курсът обхваща основните периоди и автори в развитието на политическата философия в хронологичен ред. Целите на курса са:

• да запознае студентите с основните политически идеи и тяхното философско обосноваване от античността до днес;

• да очертае конфликтните линии между различни идейно-политически доктрини и техните философски предпоставки.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните типове виждания за политиката и тяхното философско обосноваване, ситуирането им в конкретна историческа ситуация и връзката им с определени автори;

• основните идейно-политически разграничения и философските възгледи, на които се базират

2) могат:

• да разграничават различни разбирания за политиката и основните линии на идейно-политическите конфликти;

• да правят връзка между определени философски идеи и техните политически следствия, както и да откриват в философските предпоставки на политически идеи и изказвания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Политическата философия в Античността.Нормативно-онтологичното понятие за политическото. Платон. Мярата на политическия ред. Редът в държавата и редът в човека. Идеалната държава. Критика на философско-политическите идеи на Платон.

2.Аристотел. Мястото на политиката в системата на практическите науки. Добродетелите като цел на практическия живот. Човешката същност и реализацията й в различни видове общности. Видове държавно устройство. Доброто държавно устройство.

3.Християнската представа за човека и историята като основа за интерпретацията на политическия ред. Августин за “божия” и “земния” град. Християнството и аристотелизма – Тома от Аквино.

4. Политическите идеи на Ренесанса – Н. Макиавели. Реалистическо понятие за политическото. Политиката като технология на властта. Държавата и нейното устройство. Морал и политика.

5. Т. Хобс. Човешката природа, естественото състояние и естествените закони. Общественият договор. Правата на суверена и свободата на поданиците.

6. Дж. Лок. Естествено състояние и обществен договор. Гражданско и политическо общество. Ограничаване на политическата власт. Естествените права на човека.

7. Ж.-Ж. Русо. Човекът в естествено състояние. Смисълът на обществения договор и “общата воля”. Неравенството и развитието на обществото.

8.Раждането на консерватизма. Ед. Бърк. Изходни предпоставки в мисленето на Бърк. Критика на договорните теории. Принципи на политическия ред и ролята на държавата, собствеността и религията. Критика на Френската революция.

9. Им. Кант. Моралният универсализъм – автономията на волята и категорическия императив. Правото къто „външен закон на свободата”. Държавата като гарант на правото. Държавна власт и държавно управление. “Към вечния мир”.

10. Г. Хегел.Диалектическият метод и мястото на политическата праблематика в системата на Хегел. Критика на договорните теории за държавата. Семейство, гражданско общество и държава. Хегеловата философия на историята.

11. Либералните идеи на Б. Констан, Ал. дьо Токвил и Дж. Ст. Мил. Свободата на индивида и нейната защита от двойния диктат на държавата и „тиранията на мнозинството.” Свободата в древността и свободата в модерните времена (Б. Констан). Демокрацията, равенството и свободата (Ал. дьо Токвил). Свободата и прогресът (Дж. Ст. Мил).

12. К. Маркс. Материалистическото разбиране за историята. Класите и класовата борба. Социалната революция и комунизма. Развитие на марксизма – Ленин и Бернщайн.

13. М. Вебер. Методологията на социалните науки. Политическата социология. Типове легитимност и типове господство. Рационалност и модерност. “Политиката като призвание”.

14. Х. Арент. Автономия на политическото. Спецификата на действието. Частно и публично. Разрушаване на политическото. Републиканските принципи във философията на Арент.

15. Тенденции в развитието на съвременната политическата философия. Критическата теория на Франкфуртската школа. Либерализъм и либертарианство. Мултикултурализъм. Фенимизъм.

Литература по темите:

Основна литература

Августин Блажени, За божия град, С. 2005, изд. Захари Стоянов

Арент, Х. Човешката ситуация, С. ИК Критика и хуманизъм, С.1997

Аристотел, Политика, изд. Отворено общество, С. 1995

Бърк, Ед., Размисли за революцията във Франция, в: Консерватизмът, т.І, С. 1999, изд. Център за социални практики НБУ

Вебер, М. Политиката като призвание, в: Ученият и политикът., С. 1993, изд. Micro Print

Кант Им., Към вечния мир, С. 1993, Издателство на БАН

Констан, Б. За свободата в древността, сравнена със свободата в модерните времена, във Философиите на капитализма, С. 1996, изд. Перо

Лок, Дж., Два трактата за управлението, С. 1996, изд. Гал-ико

Ленин, В., Държавата и революцията, в: В. И. Ленин, Избрани произведения, Т. ІV, С.1977

Макиавели, Н., Владетелят, в: Избрани съчинения, С. 1985, изд. Наука и изкуство

К. Маркс, Фр. Енгелс, Манифест на комунистическата партия, С. 1999, изд. Гал-ико

Мил Дж. Ст., За свободата, С. 1993, изд. Център за изследване на демокрацията

Платон, Държавата, изд. Наука и изкуство, 1981

Русо, Ж.-Ж., За обществения договор, в: Избрани съчинения, С. 1988, изд. Наука и изкуство

дьо Токвил, Ал., За демокрацията в Амирика, в: дьо Токвил Ал., дьо Кюстин А., Америка и американците. Русия и руснаците, С. 2004, изд. Изток – Запад

Хегел, Г., Философия на правото, С. 2000, изд. Гал-ико

Хобс, Т., Левиатан, С. 1979, изд. Наука и изкуство

Учебници и учебни помагала

Класици на политическото мислене, т. І и ІІ, изд. Нов български университет, 2009, 2010

Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, С. 1997, изд. Център за изследване на демокрацията

Допълнителна литература

Аристотел, Никомахова етика, С. 1993, изд. Гал-ико

Бътлър, Дж., Безпокойствата около родовия пол: Феминизмът и подриването на идентичността, ИК Критика и хуманизъм, С. 2003

Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията., С. 1992, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Вейл, Е., Политическа философия, С. 2005, ИК Критика и хуманизъм

Кант Им., Критика на практическия разум, С.1974, Издателство на БАН

Кант Им., Отговор на въпроса: “Що е просвещение?”, в Им. Кант, Избрани философски произведения /1755-1770/, С. 1998, Университетско издателство Св. Климент Охридски

Констан Б., Курс по конституционна политика, С. 2002, изд. Кама

Ленин, В., Империализмът като най-висш и последен стадий на капитализма, в: В. И. Ленин, Избрани произведения, Т. ІV, С., 1977

Лок Дж., Писмо за толерантността, 1997, Гал-ико

Мадисън Дж., Хамилтън Ал., Джей Дж., Федералистът, С. 1997, Университетско издателство Св. Климент Охридски

Маркс, К., Към критика на политическата икономия., в: К. Маркс, Фр. Енгелс, Избрани произведения, т. VІІ, С. 1985

Маркузе, Х. Едноизмерният човек, С. 1997

Монтескьо, Ш., За духа на законите, С. 1986, изд. Наука и изкуство

Нозик, Р., Анархия, държава, утопия, С. 2005, ИК Критика и хуманизъм

Платон, Държавникът, в: Диалози, т. ІV, изд. Наука и изкуство, 1990

Платон, Закони, изд. Сонм, 2006

Попър, К., Отвореното общество и неговите врагове, С. 1993

Ролс, Дж., Теория на справедливостта, С., 1996

Ролс, Дж., Политическият либерализъм, С. 1999

Русо Ж.-Ж., Произход на неравенството, в: Избрани съчинения, С. 1988, изд. Наука и изкуство

Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността, С. 1995

фон Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред, във: Философиите на капитализма, С. 1996, изд. Перо

М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Диалектика на просвещението, С. 1999, изд. Гал-ико

Тейлър, Ч., Мултикултурализъм, С. 1999

Тейлър, Ч., Недуразуменията. Либерално-комунитарният дебат., в: Алтернативи на несвободата, 1998, Пигмалион

Тома от Аквино, За човека, С. 1995

Фр. Шатле и др, История на политическите идеи., С. 1998, изд. Лик

Brodocz, A., Schaal, G., Politische Theorien der Gegenwart, Bd. I, II, Verlag Barbara Budrich, Oplanden & Farmington Hills 2009

Кlicullen, J., Medieval Political Philosophy, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/medieval-political/

Lane, M., Ancient Political Philosophy, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/ancient-political/

McAfee, N., Feminist Political Philosophy, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/feminism-political/

Средства за оценяване:

Есе - 50%

Реферат - 50%