PHIB702 Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и съчетава лекции със самостоятелна изследователска работа. В семинарите се обсъждат проблемите, поставени от лекциите по етика, есетата и рефератите, подготвени от студентите по избрана тема. Курсът включва и практикум - ателие за изследване на професионалните общности, където студентите подготвят и обработват анкети и етични кодекси. Основната цел на курса е да създаде у студентите умения за практическо прилагане на усвоените знания, както и предпоставки за по-широко осмисляне на връзките на философията с други области, където действат етични норми и правила. Постоянно изискване за курса е съотнасянето и съпоставянето на основните философски понятия с конкретната им функция и приложимост в сферите на медицината, правото, медиите, гражданското общество, опазването на околната среда и др.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да обсъждат критично деонтологична проблематика;

да съпоставят различни типове етични кодекси и регламентации на човешката дейност.

2) могат:

да обогатяват академичната си мотивация за обучение, да виждат практическата приложимост на придобитите знания, да разбират и водят значими дискусии;

да осмислят гражданската си позиция в обществото и реализацията си в повече професионални сфери;

да изготвят анкети за изследване на нагласи и обществено мнение по важни етически въпроси.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Общи познания по основните хуманитарни дисциплини, особено по предметите от средния курс: етика и право и философия; Умение за критичен анализ на текст; Умение за критично разработване на есе и работа с библиографски източници; Академична мотивация и умение да се вижда практическата приложимост на придобитите знания; Умения за разработване на анкети по дадена морално-практична тема.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въвеждане в дисциплинната област. Необходимост от знанието за морала. Философски учения за човека и видове "морал". Традиционността в етичните задължавания

2. Културата като развитие на моралните отношения. Основни културни кодове с етическо съдържание. Религиозен и нерелигиозен морал. Исторически форми на етичните кодекси.

3. От морал към етика и "етики". Понятието за дълг и задължаване. Значение на разгранчаването на понятията. Понятие за професионална етика.

4. Етиката като философия на ценностите. Исторически характер на ценностното осмисляне на човешкия живот. Главни етически течения във виждането на добро и зло. Професионализмът като ценност. Деонтология.

5. Живот и смърт. Проблеми пред биоетиката. Медицинската етика.

6. Етика и право. Моралност и законност. Етически понятия в законите и морални задължавания при юридическата общност.

7. Проблемът за справедливостта. Съвременните дебати върху това, що е справедливо и видове справедливост за функционирането на обществото.

8. Морал и политика. Проблемът за свободната воля и моралните критерии във властта и управлението. Съвременните конфликти и рискове. Моралните позиции по въпросите на войната и мира.

9. Етичните задължавания при т.нар. "свободни професии" и изкуствата. Морални проблеми на авторството и творчеството. Етика на медийното пространство.

10. Етично съдържание на Декларациите за правата на човека.

11. Активността - цели и средства. Проблемът за толерантността.

12. Етични проблеми на възпитанието и образованието.

13. Достойнство и чест при професионалните общности. Съвест и отговорност. Дълг и дължимо. Философия на пазарните отношения и бизнесетика.

14. Етика на гражданското общество. Етика и опазване на природната среда.

15. Основните морални въпроси днес и етиката на бъдещето. Анализ на основните философски идеи през XX век. Етика на научните общности. Образът на учения.

Литература по темите:

1. Ethics in Practice. An Anthology. Edited by Hugh LaFollette. Blackwell Publishing, 2004.

2. Имануел Кант, Основи на метафизиката на нравите. С., 1974.

3. Джордж Мур, Основи на етиката. С., 1996.

4. Виктор Франкъл, Смисълът в живота. С., 1994.

5. Алберт Швайцер. Култура и етика. С., 1990.

6. Аласдър Макинтайър. След добродетелта, С., 1999.

7. Йохан Хьойзинха, Homo ludens, Изследване на игровия елемент на културата. С., 1982.

8. Владислав Татаркевич. За щастието. С., 1986.

9. Философия на толерантността. Антология от античността до края на XX век. (състав. Л.Денкова, Е.Григоров, А. Лозев). С., НБУ, 2002.

10. Ерих Фром, Човекът за себе си. С., 1995.

11. Хана Арент. Човешката ситуация. С., 1997.

12. Чарлз Тейлър, Мултикултурализъм. С., 1999.

13. Зигмунт Бауман. Постмодерната етика. С., 2001.

14. Роман Ингарден. Човекът. С., 2003.

15. Джон Кийн. Гражданското общество. С., 2002.

16. Мултикултурализмът. - Сп. Критика и хуманизъм, кн.16,бр.2/ 2003.

17. Чарлз Тейлър. Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност. С., 2003.

18. J. Rawls. A Theory of Justice. Cambridge-Harvard Univ. press. 1971.

19. J. Raz. The Morality of Freedom. Oxford, 1986.

20. Philippa Foot. Natural Goodness. Clarendon Press Oxford, 2001.

21. Philippa Foot, Virtues and Vices. Oxford - Blackwell, 1978.

22. Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics. Malden MA, 1997.

23. D. Gauthier. Morals by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.

24. H. Steiner. An Essay on Rights. Oxford – Blackwell, 1994.

25. B. Williams. Moral Luck. Cambridge – Cambridge University Press, 1981.

26. Статии от рубриката applied ethics и deontological Ethics в Станфордската енциклопедия по философия: http/: plato.stanford.edu.

Средства за оценяване:

Формиране на оценката:

= Чрез оценяване на активността на студентите при самите лекции;

= чрез оценяване на есета, представяни при текущите семинарни занятия;

= чрез оценяване на реферат върху посочен в библиографията текст;

= чрез оценяване на експертните мнения, изготвени от студентите в рамките на практикума;

= чрез редовен изпит.