BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика

Анотация:

Проектът има за цел да осигури знания за разработването на модел на счетоводна политика на различен тип предприятия (нефинансови, финансови, бюджетни) Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставядве основни задачи:

" да задълбочи знанията по счетоводство;

" да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да разработват модел на счетоводна политика;

" да подбират информацията, необходима за разработване на модела на счетоводната политика.

2)могат:

" да подбират необходимата информация за разработването на модел на счетоводната политика.

" да подреждат информацията в структурните части на модела на счетоводната политика


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на модел на счетоводна политика

Структура на съдържателната част на проекта:

Раздел първи. Общи положения - правен статут на предприятието, предмет на дейност, набелязани цели и задачи, вид на прилаганата счетоводната политика, вид на извършваната дейност и др.

Раздел втори. Нормативна база и принципи при разработване на счетоводната политика - съблюдавани нормативни документи при осъществяване на дейността и счетоводното отчитане и принципи, спазвани при създаване на счетоводната информация.

Раздел трети. Организационно-технически - счетоводна форма, степента на автоматизиране на отчетния процес и използвания програмен продукт, специфичните сметки, предвидени в индивидуалния сметкоплан, специфичните документи, включени в правилника документооборота.

Раздел четвърти. Методически - оценяване, признаване и отчитане на активите, собствения капитал и пасивите, критерии за признаване и особености при отчитане на разходите и на приходите, амортизационна политика, методи за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление, финансово планиране на дейността, мотивиране на инвестициите, анализ и текущ контрол на дейността, финансов отчет.

Пояснение: В раздел четвърти на модела на счетоводната политика информацията се подбира и подрежда по преценка на автора (някои от посочените направления могат да се обединят, а други да отпаднат поради спецификата на дейността на конкретното предприятие).

В заключение - посочват се изводи и препоръки за подобряване на модела на счетоводната политика

Методически апарат за разработване на проекта

1) Предприятието трябва да е реално функциониращо на българския или на международния пазар.

2) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

3) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и заключение с конкретни изводи и препоръки за подобряване модела на счетоводната политика.

4) Обемът на проекта е не по-малко от 15 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Модел на счетоводна политика

b) Изводи и препоръки за подобряване модела на счетоводната политика.

4. В края на курсовия проект се посочва списък на използваната литература.

Формите за текущо/ финално оценяване са:

- Първа оценка: изготвяне на модел на счетоводна политика - 50%;

- Втора оценка: представяне и защита на проекта пред жури - 50%.

Критерии за оценка на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност 40 %

4 Стил и оформление на проекта 20 %

ОБЩО 100 %

Критерии за оценка на представянето и защитата на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност и аргументиране 40 %

4 Стил на представянето 20 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

Основна

1. МЕРАЗЧИЕВ, В. Счетоводна политика на банките. Свищов, Ценов, 2006.

2. ПЕТРОВА, З., Желязков, Д. Счетоводната политика на предприятието. Пловдив, Плутон-1, 2003.

3. АВЕРКОВИЧ, Е., Панчева, Ст. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия (учебно пособие за дистанционно обучение). В. Търново, Фабер, 2009.

4. ЖЕЛЯЗКОВ, Д., Костова, Н. Счетоводна политика на предприятието. София, Форком, 1995.

5. ИМАЛОВА, Д. Теоритични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор, Свищов, Ценов, 2012.

***

6. Закон за счетоводството. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

7. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Закон за счетоводството. Закон за малките и средните предприятия. София. Солотон, 2005.

8. Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО-тм) 2005, Част I и II. София, Идес, 2005с.

9. Постановление № 251 от 17 октомври 2007 година за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.// Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 86, 2007.

10. Четвърта директива на съвета относно годишните счетоводни отчети. В: http://www.nedev.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=1048

Допълнителна

11. АВЕРКОВИЧ, Е. Счетоводство на търговските дружества и корпорациите, Свищов, Ценов, 2007.

12. БОЖКОВ, В и др. Финансово счетоводство. Свищов, Ценов, 2009.

13. ДУШАНОВ, И. За подготовката на годишното счетоводно приключване и съставянето на финансовия отчет за 2008 г. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2008, бр. 17, с. 3 - 16;

14. ДУШАНОВ, И., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието (шесто основно преработено и допълнено издание). София, Ромина, 2007.

15. ЗЛАТКОВ, И. Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2008. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2008, бр. 15, с. 2 - 4.

16. ЗЛАТКОВ, И. Счетоводна политика - същност и видове. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 1995, бр. 4.

17. МЕРАЗЧИЕВ, В. Елементи на счетоводната политика. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2006, бр. 13.

18. СЧЕТОВОДНАТА политика в България и Русия (теория и практика). - Свищов, Ценов, 2006.

19. УЧЕТНАЯ политика организаций России и Болгарии (российско-болгарский сборник научных статей). Москва, ФА при Правительстве РФ, 2006.

20. ШНАЙДМАН, Л. Основы формирования учетной политики в условиях перехода к рынку. //Б у х г а л т е р с к и и учет, 1994, бр. 8.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Предвидени са две форми на текущо оценяване: разработване на модел на счетоводна политика на конкретно предприятие и защита на разработения модел пред жури.

Предвидени са две форми на финално оценяване, включващи казуси и задачи от текущото счетоводно отчитане на малките и средните предприятия.