BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част

Анотация:

Курсът по "Финансово счетоводство" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури знания за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа ориентация и си поставя три цели:

да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

да осигури знания за изготвянето на годишния финансов отчет;

да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2) могат:

да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"

да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансовия отчет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по Въведение в счетоводствотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Тема 5. Счетоводно отчитане на разчетите

5.1. Характеристика на разчетите. Видове разчети.

5.2. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите.

5.3. Отчитане на трудовото възнаграждение и на свързаните с него разчети.

5.2. Отчитане на другите разчети в предприятието.

Тема 6. Счетоводно отчитане на финансовите средства

6.1. Характеристика и оценка на финансовите средства. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на финансовите средства.

6.2. Отчитане на паричните средства.

6.3 Отчитане на краткосрочните инвестиции.

Тема 7. Счетоводно отчитане на разходите

7.1. Характеристика на разходите. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите.

7.2. Отчитане на разходите по икономически елементи.

7.3. Отчитане на разходите по дейности.

7.4. Отчитане на финансовите и извънредните разходи.

7.5. Отчитане на разходите за бъдещи периоди.

Тема 8. Счетоводно отчитане на приходите

8.1. Характеристика и признаване на приходите. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на приходите.

8.2. Отчитане на приходите от продажби.

8.3. Отчитане на финансовите и извънредните приходи.

8.4. Отчитане на приходите за бъдещи периоди.

Тема 9. Годишен финансов отчет

9.1. Необходимост от изготвянето на ГФО.

9.2. Компоненти на ГФО - изисквания и информационни връзки.

9.3. Технология на изготвяне, приемане, заверка и публикуване на ГФО.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Студентите разработват курсов проект тип решаване на казус, който включва материал от тематичния план.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE.

Литература по темите:

1.Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

2.Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

3.Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

4.Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство "Форком", 2006 г.

5.Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

6.Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

7.Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

8.Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

9.Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

10.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

11.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). - В. Търново, Фабер, 2010 г.

12.Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006 г.