ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен. За един семестър се придобиват умения за превод от испански език на научно-популярни текстове с умерена трудност. Самостоятелната работа включва усвояване на възможностите за вариантност при превода на различните жанрове в областта на научно-популярната литература, превод на различни по трудност текстове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста, анализ на преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на научно-популярен текст;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат достъпни научно-популярни текстове и да намират адекватни решения.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език в много добра степен (минимум В2 според изискванията на Езиковата рамка на Съвета на Европа).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Превод на текстове от областите:

o Вселена.

o Астрономия.

o Природа и околна среда.

o Човек и човешко развитие.

o История.

o География.

o Биология.

o Технически прогрес и нови технологии

Литература по темите:

1.Испански периодичен печат: El Pais, ABC, El Mundo.

2.Български периодичен печат: в. Труд, в. 24 часа, в. Сега, в. Дневник.

Средства за оценяване:

Изготвяне на портфолио, което се оценява в края на семестъра.