ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и цели да запознае студентите с един нов и различен свят - светът на страните от Испаноамерика. В хронологичен ред се представят най-важните исторически събития в тези държави от предколумбовата епоха до нашата съвременнност, както и най-значимите имена в историята и културата на испаноговоряща Америка

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Историческото развитие на Новия свят, най-важните исторически личности в Испаноамерика, основните културни ценности на контитента и най-видните представители на испаноамериканската култура.

2) могат:

Да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на обществено-историческото развитие на Испаноамерика с развитието на литературните процеси в Стария и Новия свят.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Да имат общ поглед върху световния исторически процес

- Да познават главните етапи на развитие на културните процеси

- Да проявяват траен хуманитарен интерес към Новия святФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Географски и демографски особености на Испаноамерика.

2. Доколумбова Америка. Маи, ацтеки, инки.

3. Христофор Колумб и неговата мисия.

4. Завладяването на Новия свят.

5. Колониална Америка.

6. Войните за независимост на Новия свят.

7. Революционери и просветители: Миранда, Боливар, Сан Мартин.

8. Културно дефиниране на младите испаноамерикански държави.

9. Изкуство и културата на Испаноамерика.

Литература по темите:

- ШОНЮ, Пиер: „История на Латинска Америка”, Кама;

- ПЕНЧЕВА, Елеонора: Латинска Америка в края на XVIII и IX век. Идеи и обществени промени, http://eleonorapencheva.wordpress.com/studies/la18-19/;

- ИКИН, проф. Маршъл: „Историята на латинска Америка Сблъсък на култури”, Рива;

- ПЕНИН, Румен: „География на Южна Америка”, Булвест-2000, 2005;

- ШЕВАЛИЕ, Франсоа: „История на Латинска Америка”, Кама, 2002.

Средства за оценяване:

Студентите изтогвят портфолио, което се предава в края на семестъра.