ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на обществено-политически текст;

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• с преводаческите стратегии и техния избор;

• с методите на работа със справочна литература;

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на обществено-политически текст

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация на този вид текстове

2) могат:

• да превеждат достъпни обществено-политически текстове и да вземат адекватни решения


Предварителни изисквания:
• да владеят испански език на равнище В2 според езиковата рамка на Съвета на Европа

• да имат широка обща култура.

• да имат познания в областта на обществено-политическата действителност в България и в международен план.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общи аспекти в практиката на превода на обществено-политически текст.

2. Анализ на текста: проблематика, стилистика, взаимна връзка преводач-читател. Текст и контекст.

3. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от езиков, културологичен и политически характер.

4. Основни техники в писмения превод и тяхното специфично приложение според стилистичните особености на обществено-политическия текст.

5. Вестникарски стил и превод.

6. Превод на официални документи на ЕС.

7. Обществено-политическа терминология на:

• Европейския съюз и неговите основни институции

• ООН

• НАТО

• Други основни международни организации

Литература по темите:

1. Newmark, Peter: Manual de traduccion, Ediciones Catedra, Madrid, 2004

2. Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993

3. Moliner, Maria: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992

4. Янева, Д. Мичев, С.: Испанско-български речник, Везни-4, 2001

5. Нанов, Л., Нанова, А.: Български синонимен речник, Наука и изкуство, София, 1987

Средства за оценяване:

Изготвяне на портфолио, което се оценява в края на семестъра