ARHB649 Практика "Археологически проучвания"

Анотация:

Целите на археологическите проучвания като част от обучението на студентите може да се сведе до три най-значими аспекта от провеждането на полеви школи – изучаване на населението, икономическият потенциал на даден микрорегион през древността и тяхното отражение върху живота на хората и околната среда или терена на който се развива тази дейност през вековете. Практическият курс се състои от лекции, семинари и практически занимания, насочени към комплексното проучване на определен микрорегион в контекста на общата култура на съвременните български земи от Праисторията до Средновековието. Основата е поставена върху видимите археологически структури в изследователските обекти на департаментал Освен комплексното изследване, акцентът на курса е изтеглен и към отделни аспекти, засягащи обществения и частен живот на древното население в дадения микрорегион. Методите, с които поставените цели ще бъдат постигнати включват традиционни похвати на историческото образование и археологическите изследвания, както и елементи на интердисциплинарния подход. Теоретичната част на курса включва въвеждащи лекции върху културното наследство на древна Тракия, ролята на физико-географските фактори в живота на населението на Източните Балкани, както и превратната моменти от историята на региона. Семинарните занятия целят запознаването на студентите с теоретичните аспекти на изучавания материал на самия терен. Практическата част цели запознаването с първичния археологически материал, като студентите вземат активно участие в неговата обработка. Практическите занимания в интердисциплинарните изследвания са свързани с изучаването, на терена върху който е разположена проучваната археологическа структура и цялостния географски контекст. Голяма част от престоя си в района на обекта, студентите ще прекарат в теренна работа, изучавайки емпиричния материал в неговата непосредствена среда. Курсът не цели единствено повишаване квалификацията на студентите, изучаващи археология, но и на тези, които искат на развият аналитичното си мислене в търсене на причинно-следствени връзки, взаимодействие видима култура – околна среда и приложение на теорията спрямо практиката.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р
гл. ас. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават историята и материалната култура на определен микрорегион и методите на вписването му в общия контекст; методите на проучване, които представените археологически структури изискват; основните начини за възстановка на древния ландашфт чрез използване на възможностите на географските информационни системи; съпоставянето на околната среда спрямо бита и частния живот на древните популациил

2) могат:

• Могат да участват равностойно в теренни проучвания; определят вида и отнасят хронологично емпиричния материал; участват в дискусии върху материалната култура на Източните Балкани; да изискват особености от интердисциплинарния подход от специалистите и максимално да се възползват от възможностите му.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Археологически открития и разкопки. Ежегодно издание под редакцията на Националния Археологически Институт и Музей при БАН.

Средства за оценяване:

практически изпит 1

практически изпит 2