ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията".

Анотация:

Интензивното и изпълнено с промени и трансформации културно развитие на Балканите през античността и средновековието изгражда специфични комплекси от артефакти, характеризиращи материалната култура в регионално и надрегионално отношение. Базираната на методите на археологията интерпретация на тези комплекси е от фундаментално значение за разбирането на културообразуващите процеси, оформили спецификите на балканския регион и съвременните български земи в частност. Основната цел на проекта е интерпретирането в границите на историческата археология на определен комплекс от артефакти въз основа археологическите методи със съвсем слабата намеса на писмените сведения.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р
гл. ас. Боян Думанов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Теорията и методите за интерпретиране на комплекси от археологически паметници и основните модерни тенденции в развитието на археологическата наука в това отношение; механизмите на взаимодействие между археологическата методика и принципите на интерпретация на писмените текстове; принципите на приемственост или хиатус между особеностите на материалната култура от два различни хронологични периода.

2) могат:

Да интерпретират характера на комплекси от артефакти, както и различни ситуации, довели до оформянето на техните специфики; извеждат и възстановяват археологически контексти, предоставящи първостепенна и второстепенна информация за артефактите, открити в тях.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Антични градски центрове на територията на България – проблеми на историческата интерпретация.

Средновековни църкви и манастирски комплекси.

Българският средновековен град.

Проблеми на прехода от Античност към Средновековие.

Материална култура на Първо и Второ Българско царство.

Литература по темите:

Аладжов, Ж.

1980 Символ на света в някои прабългарски паметници. – Археология 1

Ангелова, Ст.

2002 Археологически проучвания в Дръстър (14 години по-късно). – Добруджа 20

Ангелова, Ст. Л. Дончева-Петкова

1982 За приемствеността в ранносредновековната култура на Южна Добруджа. – В: България 1300. Институции и държавна традиция 2. София

Бобчев, С.

1963 История на архитектурата през средните векове. София

Бонев, Ст.

1989 За архитектурния облик на прабългарските езически храмове. – Проблеми на прабългарската история и култура. София

1991 Нови наблюдения за южната крепстна стена на преславския аул. – Проблеми на прабългарската история и култура. София

1993 Южната стена на преславския аул и въпросът за хронолоията на преславското строителство. – Плиска-Преслав 6

2000 Царският манеж във Велики Преслав. – Плиска-Преслав 8

Бояджиев, Ст.

1981 Портите на прабългарските крепостни стени. – Плиска-Преслав 2

1962 Архитектурата на Кръглата църква в Преслав. – Преслав 5

1976 Дворцовата архитектура в Плиска. – Традиция и нови черти в българското изкуство. София

Вагнер, Г.

1986 Византийский храм как образ мира. – Византийский Временник 47

Ваклинов, Ст.

1981 Дворцовите центрове в Плиска и Преслав. – Плиска-Преслав 2

Ваклинов, Ст., М. Ваклинова

1993 Голямото водохранилище на Плиска. – Плиска-Преслав 6

Ваклинова, М.

1993 Велики Преслав – някои пластични идеи в украсата на сградите му. – Приноси към българската археология ІІ

1995 Югозападният двор на Преславският дворец. – Плиска-Преслав 7

Василев, Д.

1937 Строителната традиция в прабългарските дворци от Плиска. София

1949 История на архитектурата. София

Василева, Д.

1981 По въпроса за произхода на монументалната архитектура в Първата българска държава. – В: Доклади на І Международен конгрес по българистика. София

1983 Основите на монументалните паметници от Първата българска държава. – В: Сборник Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София

1984 Големият дворец в Плиска (архитектура и реконструкция). – В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София

1985 Дворцовият комплекс във Велики Преслав, архитектурно-строителни проучвания и реконструкция. – ИБИД ХХХVІІІ

Витлянов, Ст.

1984 За стопанския облик на манастира при Голямата базилика в Плиска. – МПК 4

1985 Южната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав. – Плиска-Преслав 4

1995 Стопанският облик на столичните манастири. – Плиска-Преслав 7

2000 Археологически данни за икономическия облик на Плиска. – Плиска-Преслав 8

Вълов, В.

1977 Водоснабдяването на средновековните български градове и крепости (VІІ-ХІV в.). – Археология 1

Гатев, П.

1985 Северната стена на Вътрешния град на Преслав по данни от разкопките 1976-1977 г. – Плиска-Преслав 4

Георгиев, П.

1982 За първоначалното седалище на българската архиепископия. – Средновековна България и Черноморието. Варна

1984 Строителната история на Малкия дворец в Плиска. – В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София

1985 Манастирската църква при с. Равна, Провадийско. – ИНМВ 21

1992 Водоснабдяване и канализация в Дворцовия център в Плиска. – Плиска-Преслав 5

1995 Манастирът при Голямата базилика в Плиска – средище на просветната книжовна дейност през ІХ-Х в. – Преславска книжовна школа 1

1995 Златната църква в Преслав. – Преслав 5

2000 Землените укрепления на Абоба-Плиска. – Плиска-Преслав 8

2000 Селищната структура на Абоба-Плиска. – Археология 3-4

Гошев, Ив.

1939-40 Правилникът на Студийския манастир. – ГСУ, БФ ХVІІ,6

Джингов, Г.

1992 Археологически проучвания във Вътрешния град на Плиска. – Плиска-Преслав 5

Дончева, Ст.

2000 Принципи на композиционната постановка на църквата “Св. Георги” в Горни Козяк (Брегалница). – Археология 3-4

Евстатиев, Д., Р. Рашев

1981 Инженерно-геоложки условия на Велки Преслав. – МПК 3

Жандова, И., Д. Василева

1977 Разкопки на крепостната стена южно от Дворцовия комплекс в Преслав. – АОР

Дуйчев, И.

1937 Нови житийни данни за похода на император Никифор І в България през 811 г. - Списание на БАН LV. Клон Ист.-филос. и филос. общ. 27

1968 Проблеми из средновековната история на Преслав. – Преслав 1

Иванова, В.

1959 Южната порта на Вътрешния град на Преслав, нейният градеж и архитектурен тип. – ИАИ ХХІІ

Игнатов, Б.

1963 Към въпросяа за българската архитектурна школа във византийски стил. – Археология 3

Казнельсон, Р.К.

1957 К вопросу о взаимоотношениях архитектуры восточных и южных славян и Византии. – ВВр ХІІ

Кожухаров, Г.

1974 Сводът в античността и средновековието. София

Кондаков, Н.П.

1919 Македония. Археологическое путешествие. Санкт Петербург

Костова, Р.

1996 Център и периферия в Равненския манастир (по археологически данни). – Светогорската обител Зограф ІІ. София

Коцо, Д.

1948 Климентовиот манастир “Св. Панталеjмон” и раскопката при “Имарет” во Охрид. – Годишен зборник. Филозофски факултет на Универзитетот - Скопje 1

1949 Црквата Св. Софиjа во Охрид. - Годишен зборник. Филозофски факултет на Универзитетот – Скопje. Историко-филолошки отдел 2

Краснопольцев, Н.

1892 Типик цервы “Св. София” в Константинополе. – Летопись Историко-филологического общества при имперском Новоросийском университете 2.

Лисицов, Ст.

1976 Проучване на фортификационните съоръжения от Вътрешния град на Велики Преслав. – ГНПМ 6

Лjубинковиђ, Р.

1955 “Св. Софиjа” у Охриду. – Зборник заштите споменика културе 5.

Мавродинов, Н.

1931 Еднокорабната и кръстовиднатацърква по българските земи до края на ХІV в. София

1938-39 Византийската и старобългарска архитектура. – Родина І,2

1939 Базиликата в Плиска и българският дворцов церемониал. – ИБАИ ХІІІ

1946 Византийска и старобългарска архитектура. – Архитектура І,1

1955 Византийската архитектура. София

1965 Старобългарското изкуство ХІ-ХІІІ в. София

Мано-Зиси, Ћ.

1931 “Св. Софиjа” у Охриду. – Старинар 6

Маслев, Ст.

1955 Поправки добавки към плана на Тронната палата в Плиска. – ИАИ ХХ

Михайлов, Ст.

1972 Коя сграда е Крумовият дворец в Плиска? - ИАИ ХХХІІІ

1993 Нови данни за Голямата базилика в Плиска. – Плиска-Преслав 6

Миятев, Кр.

1925 Декоративната система на българските стенописи. – Сб. в чест на Васил Златарски. София, 135-149

1927 Монументална живопис в древна България. – ГСУБФ 4, 267-273

1928 Изкуството на българите ІХ-Х в. – БИБ І, 4

1930 Българското изкуство през ІХ-Х в. – В: България 1000 години. София, 139-182

1932 Кръглата църква в Преслав. София

1936 Преславската керамика. София

1940-42 Крумовият дворец и други новооткрити постройки в Плиска. – ИБАИ ХІV

1960 Жилищната архитектура в България през ІХ-Х в. – ИАИ ХХІІІ

1965 Архитектурата в средновековна България. София

Николова, Б.

2002 Правослвните църкви през българското Средновековие. София

Овчаров, Д.

1975 Нови данни за укрепителната система на Преслав. – Архитектура на Първата и Втора българска държава. София

1980 Възникване и оформяне на Преслав като средновековен град (ІХ-Х в.). – Средновековният български град. София

1983 Континюитет и приемственост в ранносредновековната българска куртура (към постановката на въпроса). – Археология 3

1985 Разкопки и проучвания на източната стена на Вътрешния град на Преслав. – Плиска-Преслав 4

2000 Произход и предназначение на един рядък архитектурен план през Средновековието. – Археология 1-2

Овчаров, Н., Д. Хаджиева

1992 Средновековният манастир в гр. Кърджали – център на епископията Ахридос (ХІ-ХІV в.). София

Панова, Р.

2000 Морфологичният анализ като средство за изучаването на средновековния град. – Плиска-Преслав 8

Петрова, П.

1992 Към въпроса за историко-археологическата топография на Външния град на Плиска по данни на аерометода. – Плиска-Преслав 5

1995 Църквата при с. Сини вир, Шуменско в контекста на Преславската храмова архитектура. – 1100 години Велики Преслав. Шумен

Попконстантинов, К.

1980 Граждански комплекси в Плиска и Преслав. – Средновековният български град. София

Протич, А

1927 Сасанидската художествена традиция у прабългарите. – ИАИ ІV

Рашев, Р.

2000 Тронната палата в Плиска. – Плиска-Преслав 8

Рашенов, А.

1930-31 Българска школа във византийски стил. – ИБАИ VІ

Смядовски, Т.

1976 За произхода на преславските ниши. – Археология 4

1980 Преславския дворцово-църковен церемониал. – Археология 1

1983 За старохристиянските черти на пресласката култура. – Археология 3

Станчев, Ст.

1968 Преславският дворец. Състояние и задачи по проучването му. – Преслав 1

Тафт, Р.

1992 Византийското богослужение. Кратка история. София

Токарский, Н.М.

1961 Архитектура Армении ІV-ХІV в. Ереван

Тотев, Т.

1973 Северната порта на Външния град на Преслав и някои наблюдения за градската крепостна стена край Тича. – ИНМВ ІХ

1982 Манастирът “Тузлалъка” – център на рисуваната керамика през ІХ-Х в. София

1987 Родов манастир на владетелите на владетелите в Преслав. – Старобългарска литература 20

1990 Старобългарските манастири в светлината на археологическите разкопки и проучвания. – Старобългарска литература 22

1995 Нови наблюдения и данни за облика на облика на гражданската архитектура през Първото българско царство. – Преславска книжовна школа 1

1998 Дворцовият манастир в Преслав. Шумен

Тотев, Т., Ст. Бонев

1992 Новоразкрит прабългарски храм в Плиска. – Плиска-Преслав 5

Тотев, Т., П. Георгиев

1980 Нови данни за облика на някои манастири в Плиска и Преслав. – Българско средновековие (Българско-съветски сборник в чест на проф. Ив. Дуйчев). София

Тотев, Т., Ст. Станилов

1993 Мраморен капител от базиликата в Стамбол Йолу край Преслав. – Плиска-Преслав 6

Успенский, Р.И.

1908 Раскопки в Преславе. – ИРАИК ХІІІ

Филов, Б.

1937 Архитектурният тип на Големия дворец в Абоба. – Списание на БАН LV. Клон Ист.-филос. и филос. общ. 27

Цончев, Д.

1935 Старобългарската крепостна архитектура. – БМ 9

Чанева-Дечевска, Н.

1973 Средновековният манастир в м. Караачтеке край Варна. – ИСТИГА 25

1979 По някои архитектурно-композиционни особености на манастирите във Велики Преслав. – Плиска-Преслав 1

1981 Църкви и манастири във Велики Преслав. С.

1984 Църковната архитектура на Първата Българска държава. С.

Чангова, Й.

1968 За гражданските постройки в Преслав. – Преслав 1

1976 Кръстокуполна църква с гробница в м. Селище. – Преслав 2

Якобсон, А.

1969 К изучению раннесредневековой болгарской архитектуры. – ВВр 28

Bojadziev, St.

1973 L’architecture monumentale a Pliska. – Berichte uber den II. Internationalen Kongres fur Slawische Archaologie. Band II, Berlin

Burridge, P.

1996 The architectural development of the Athonite Monasteries. – In: A. Bryer, M. Cunnigham (Ed.) Mount Athos and Byzantine Monasticism. Birmingham

Butler, H.

1929 Early churches in Syria, fourth to seventh centuries I. Princeton

Dujcev, I.

1996 La reforme monastique en Bulgarie au Xe siecle. – In: I. Dujcev Medioevo Bizantino-Slavo. Vol. IV,II (Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia III)

Fluss, M.

1927 Lychnidus. – Paulus Real-Encyclopadie der classischen Altertumwissenschaft. Neue Bearbeitung 13. Stuttgart

Hill, S.

1996 When a monastery was not a monastery? – In: A. Bryer, M. Cunnigham (Ed.) Mount Athos and Byzantine Monasticism. Birmingham

Grabar, A.

1963 Sculptures byzantines de Constantinople IV-X s. Paris

Johnson, M., A. M. Talbot

1991 Monastery. – In: Al. Kazhdan (Ed.) The Oxford dictionary of Byzantium. New York

Kirby, A., Z. Mercangoz

1997 The monasteries of Mt Latros and their architectural development. – In: A. Kirby, M. Mullet (Ed.) Work and Worship at the Theotokos Evergetis 1050-1200. Belfast

Koco, D.

1958 L’eglise du monastre de Saint Naoum. -

Kostova, R.

1998 Topography of three early medieval Bulgarian monasteries and the reason for their foundation: A case study. – Archaeologia Bulgarica 3

2000 Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries: interpreting the archaeological evidence. – Плиска-Преслав 8

Krautheimer, R.

1965 Early Christian and byzantine architecture. London

Macridy, Th., A.H. Megaw, C. Mango, E.J.W. Hawkins

1964 The monastery of Lips (Fenari Isa camii) at Istanbul. – DOP 18

Mathews, Th.

1971 The Early Churches of Constantinople architecture and liturgy. Philadelphia

Mihailov, St.

1969 Sur l’origine de l’architecture monumentale de premier royame bulgare. – Старинар ХХ

Mijatev, Kr.

1936 Der Grosse Palast in Pliska and the Magnaura in Konstantinopel. – ИАИ Х

Mojsilovic, S.

1982 Byzantine influences in the Architecture of Monastery sites and buildings in the medieval Serbia. – Jahrbuch fur Osterreichischen Byzantinistik 32,4

Ruggieri, V.

1991 Byzantine Religious Architecture (582-867) its history and structural elements. - Oreintalia Christiana Annalecta 237

Средства за оценяване:

практическа задача

презентация