ARHB636 Тракийска археология

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с културата и паметниците на траките обитавали територията на днешните българските земи. В курса са представени основните периоди от възникването и развитието на тракийския етнос. Особено внимание се обръща на селищата, архитектура, пътна мрежа, търговски контакти, произведения на тракийската торевтика, въоръжение и военно дело, керамика и керамични комплекси и погребални обреди.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: основната терминология, история на проучванията, видовете паметници, методите на проучване.

2) могат: да могат да разпознават паметниците на тракийската култура. Правилно да определят техния хронологичен и териториален обхват.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение – терминология, хронологичен и териториален обхват. История и състояние на проучванията.

2. Бронзова епоха. Периодизация и хронология. Произход и формиране на тракийския етнос.

3. Археологически култури от ранножелязната епоха.

4. Селищни модели и структури от ранножелязната епоха.

5. Светилища и култове. Видове светилища. Мегалитни паметници.

6. Керамика и керамични комплекси в Тракия от ранножелязната епоха.

7. Погребални практики през ранножелязната епоха. Паметници – долмени, скални гробници, плоски и могилни некрополи.

8. Гръцката колонизация по Егейското и Западнопонтийското крайбрежие.

9. Урбанизация в Тракия V-I в. пр. Хр. Градски центрове, поява и развитие.

10. Керамика и керамични комплекси в Тракия от късножелязната епоха.

11. Ямни комплекси. Видове, хронологичен и териториален обхват.

12. Въоръжение и военно дело. Тактика, оръжия, крепости и отбранителни съоръжения.

13. Погребални практики от класическата и елинистическа епохи.

14. Монументална гробнична архитектура. Гробници, видове, разпространение.

15. Тракийското изкуство. Поява и развитие на торевтиката. Основни групи: съдове, парадно въоръжение, конски амуниции.

Литература по темите:

Атанасов, Г. 1990. Тракийска гробница при град Върбица, Варненска област. – ГМСБ XVI.

Атанасов, Г. 2005. Тракийски археологически паметници в района на Смядово в Шуменска област - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Базайтова, Р. 2001. Проблеми при проучването на архитектурата на тракийските гробници. - Seminarium Thracicum 5.

Балабанов, П. 1999. Тракийски ритуални ями край с. Дебелт, Бургаска област – Археология 1999, 3 - 4, 62 - 76.

Батаклиев, Г. 1989. Антична митология, С., 1989.

Бешевлиев, В. 1942. Гръцката колонизация на Беломорието в ддревността. Беломорски преглед. С. 1942.

Божкова. А. 1988. Тасоският внос в Тракия през V-III в.пр.н.е. - В, 1988, 3, 25-33.

Божкова, А. 1992. Търговски контакти на гетските племена през втората половина на I хил.пр.н.е.- Хелис I. С. 1992.

Божкова. А. 1994. Търговски контакти на Одриската държава при Котис I и

неговите наследници. - Изложба "Цар Котис I. Тракийската държава. Емпорион

Пистирос", Каталог, Септември, 1994, 23-34.

Бонев, Ал, Александров Г. 1986. Разкопки в м. Багачина край с. Сталийска махала, Михайловградски окръг (предварително съобщение) – Археология, 1986, 3, 49 – 56.

Бонев, Ал, Александров Г. 1993. Багачина – тракийски култов център (предварително съобщение) – Археология, 1993, 1, 24 – 30.

Бонев, Ал. 1996. Багачина. Селище от късната каменно медна епоха и тракийски култов център (III – I хил. пр. Хр.). Монтана, 1996.

Бонев, Ал. 2003. Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура – края на второто – началото на първо хилядолетие пр. Хр. (Разкопки и проучвания, 31). С., 2003.

Борисова, Т. 2005. Тракийски могилен некропол край с. Калугерово, Софийска област- Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Ботушарова, Л., Коларова, В. 1961. Куполна гробница при Пловдив, Изследвания в памет на Карл Шкорпил. С. 1961.

Василева, Д. 1989. Гробницата при Свещари – проектиране, оразмеряване и конструкция. Археология, кн. 2.

Василев, В., Георгиев, Г. 1985. Домашните и дивите животни от тракийска могила №III при с. Кралево, Търговишки окръг – Археология, 1985, 1, 1 – 12.

Велков. В. 1963. Пътища по Западното Черноморие в предримската епоха (VI-I в.).

-ИВАД XIV.

Велков, И. 1927. Тракийската гробница при Старо Ново-село. – ГПНБ 1925.

Велков, И. 1942. Новооткрита куполна гробница при с. Малко Белово. – ГНМ VII.

Венедиков, И. 1946. Тракийска гробница при с. Ветрен, Пазарджишко. – ИБАИ XV.

Венедиков, И., Герасимов Т. 1973. Тракийското изкуство. С. 1973.

Вълчева, Д. 2002. Ямно Светилище - В: Копривлен Том 1, С., 2002, 102 – 123.

Георгиева, Р. 1991. Обредни ями в Тракия (края на II - I хил.пр.Хр.) - Археология,

кн. 1, 1-10.

Георгиева, Р. 1991. Помынальные обряды во Фракии (конец II - I тыс. до н.э.) -

Terra Antiqua Balcanica 6.

Георгиева, Р. 2004. Представи за смъртта, мъртвеца и отвъдния свят в Древна Тракия. - Seminarium Thracicum 6.

Георгиева, Р., Спиридонов, Т., Рехо, М. 1999. Етнология на траките. С. 1999.

Гергова, Д. 1986. Постижения и проблеми в проучванията на ранножелязната епоха

в Тракия - Археология, кн. 3.

Гергова, Д. 1990. Тракийската култура през ранножелязната епоха в Югозападна

България - проучвания и проблеми - Тракийската култура в Родопите и горните

поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Гергова, Д. 1996. Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. С. 1996.

Гетов, Г. 1961. Новооткрита тракийска тухлена гробница при яз. „Г. Димитров”. – Археология кн. 1.

Гетов, Л. 1988. Мъглижката гробница. С. 1988 г.

Гетов, Л. 1991. Тракийски гробници в хинтерланда на Севтополис през елинистическата епоха. – В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991.

Гинев, Г. 1999. Тракийска гробница при с. Врани кон, община Омуртаг. Археология,

кн. 3-4.

Гинев, Г. 2002. Могила I от некропола при Кралево, Търговищко. Археология,

кн. 1.

Гоцев, А. 1990. Културата през ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия.

Автореферат. С. 1990.

Гочева, З. 1994. Погребалните обичаи на траките и вярата им в безсмъртието -

Първи международен симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна

Европа. Велико Търново.

Данов, Х. Древна Тракия. С. 1969.

Делев, П. 1986. Раннотракийски погребални обичаи и вярвания. Автореферат. C. 1986.

Димитров, Д. П. 1966. За датата и стенописите на тракийската гробница при Казанлък. – Археология кн.2.

Димитрова, А., Н. Гиздова. 1975. Тракийски могилни некрополи в Панагюрските

колонии при гр. Панагюрище - ИМЮБ 1.

Димитрова, Д. 2005. Куполните храмове в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Дичев, Д. 2005. Някои особености на архитектурата на долмените в Българаия - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Домарадски. М. 1984. Келтите на Балканския полуостров - София, 1984.

Домарадски. М. 1987. Мястото на нумизматичните данни в проучванията на тракийската култура от късножелязната епоха. - Нум, 1987, 4, 4-18.

Домарадски, М. 1988. Тракийски богати погребения - Terra Аntiqua Balcanica 3.

Домарадски, М. 1990. Тракийската култура през късножелязната епоха в Родопите и

горните поречия на Марица, Места и Струма - Тракийската култура в Родопите и

горните поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Домарадски, М. 1992. Тракийската култура през късножелязната епоха в Североизточна Тракия. Селищен и етнически облик - Хелис 1.

Домарадски. М. 1995. Трако-гръцки търговски отношения. - Септември, 1995. Домарадски. М. Танева, В. 1998. Тракийската култура в прехода към елинистическата епоха. -Септември, 1998.

Домарадски, М. 1999. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. (Разкопки и проучвания, 26). С. 1999, 60 – 73.

Домарадски, М. 2001. Материали за археологията на Средна Струма. (Разкопки и проучвания, 27). С. 2001.

Живкова, Л. 1974. Казанлъшката гробница. С. 1974.

Кисьов, К. 1993. Погребални практики в Родопите (края на II-I хил.пр.н.е.).

Автореферат. С. 1993.

История на България, том I, С. 1979.

Китов, Г. 1977. Тракийската гробница – мавзолей край гр. Стрелча – Векове 6/1.

Китов, Г. 1979. Тракийските могили край Стрелча. С. 1979.

Китов, Г. 1987. Проучванията на тракийски надгробни могили в България - Векове

16/5.

Китов, Г. 1987. Тракийски могили от III-I в.пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки

окръг - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските

земи в древността и България през средновековието, С. 1987.

Китов, Г. 1994. Долината на царете в Казанлъшката котловина. – Анали 1.

Китов, Г. 1994. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството 27, 4.

Китов, Г. 1996. Славчова могила край с. Розово, Казанлъшко. (Монументална тракийска гробница). Археология, кн. 1

Китов, Г. 1996. Сашова могила (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). Археология, кн. 2-3.

Китов, Г. 1996. Могилата Голяма Арсеналка. Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка - Шейново). Археология, кн. 4.

Китов, Г. 1989. Куполните гробници при Равногор в Родопите - Археология, кн. 3.

Китов, Г. 1993. Тракийските могили - Thracia 10, С. 1993.

Китов, Г. 2002. Александровската гробница – Анали 1/ 2002.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (I). Археология,кн. 1.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (II). Археология,кн. 2.

Китов, Г. 2005. Могилна архитектура - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г. 2005. Манчова могила от ранножелязната епоха в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г., П. Теодосиев, П. Павлов 1980. Траките в Ловешки окръг. С, 1980.

Китов, Г., Агре, Д. 2002 Въведение в тракийската археология. С. 2002.

Коджаманова, Д., Овчаров, Н. 2005. Мегалитният паметник при с. Татул в светлината на една нова находка - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Койчева, К. 1994. Надгробни могили в Централния Балкан - Първи международен

симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико

Търново, 1994.

Койчева, К. 2002. Новооткрита тракийска гробница край с. Велики (Габровско). Studia Archaeologica Supplementum II. Sofia 2002.

Кузманов, М. 1998. Тракийска и Етруска гробнична архитектура (края на II-I хил.пр.Хр.) - Seminarium Thracicum 3.

Кузманов, М. 2001. Скалните ниши – семантика в средиземноморски контекст. - Seminarium Thracicum 5.

Лазаров, М. 1971. Тракийската гробница край с. Руен. - Археология кн. 4.

Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките, С. 1992.

Маразов, И. 1994. Митология на златото, С. 1994.

Маразов, И. 1994. Митология на траките, С. 1994.

Миков, В. 1954. Античната гробница при Казанлък. С. 1954.

Миков, В. 1955. Произходът на куполните гробници в Тракия. – ИАИ XIX, С. 1955.

Миков, В. 1957. Надгробните могили в България - Археологически открития в

България, С. 1957.

Нехризов, Г. 1994. Принос към проучването на скалните гробници в Източните Родопи. – Минало 2 / 1994.

Нехризов, Г. 1996. Могилните некрополи в Източните Родопи. – В: Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново 1996.

Нехризов, Г.1999. Погребални практики в Източните Родопи през първото хилядолетие пр.Хр. – Rhodopica, кн.1, С. 1999.

Панайотов, И. 1997. Погребалните обреди в Археологията. Понятия, структура и описание, тълкуване. – Човекът зад находките. С. 1997

Паунов, Е. 2002. Преоткриване и репроблемация на първата тракийска гробница при Старосел в Пловдивско – Анали 1/ 2002.

Русева, М. 2000. Тракийска култова архитектура. Ямбол. 2000.

Русева, М. 2002. Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-IIIв. пр. н. е.

С. 2002.

Стефанов, С. 1922. Стара гробница при с. Тракиец, Хасковско. – ИБАИ I.

Стоянов, Т. 1992. Погребалните обичаи в Североизточна България през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания. Хелис 1.

Стоянов, Т. 1997. Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново I. С. 1997.

Теодосиев, Н. 1994. Тракийски могилни гробници при Панагюрище - Археология,

кн. 3-4.

Тотев, Т. 1965. Каменна тракийска гробница при с. Кьолмен. – Археология кн. 4.

Тотевски, Т. 1994. Погребални обичаи на местното тракийско население, обитавало горното течение на р. Осъм през периода V-III в.пр.Хр. - Първи международен симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново, 1994.

Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. 1991. Казанлък

Тракийски паметници, том 1. Мегалитите в Тракия. С. 1976.

Тракийски паметници, том 3. Мегалитите в Тракия, част 2, Тракия Понтика. С. 1982

Филов, Б. 1931. Античната гробница при с. Дълбоки, Старозагорско. – ИБАИ VI.

Филов, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско. С. 1934.

Филов, Б. 1937. Куполните гробници при Мезек - ИБАИ 11. С 1937.

Фол, А. 1986. Тракийският орфизъм. С. 1986.

Фол, А. 1990. Политика и култура в древна Тракия. С. 1990.

Фол, В. 2000. Мегалитни и скално-изсечени паметници в Древна Тракия. С. 2000.

Цанова, Г., Гетов, Л. 1973. Тракийска гробница при Мъглиж. – Археология кн. 2.

Цончев, Д. 1942 Антична могилна гробница при Сърневец. - ИБАИ XIV.

Цончев, Д. 1948 Антична могилна гробница при Оризово. – ГПНМ I.

Чичикова, М. 1957. Поява и употреба на тухлата като строителен материал у траките в края на IV и началото на III в. пр.н.е. - ИАИ XXI.

Чичикова, М. Тракийска могилна гробница от с. Калояново, Сливенски окръг ( IVв. пр. н. е ). ИАИ, XXXI.

Чолаков, И. 2005. Цвяткова могила край Шипка в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Шукерова, А. 1994. Скални обекти от Момчилградския район - Годишник на Департамент Археология. Нов български университет том 1, С. 1994.

***

Archibald, Z. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxford. 1998.

Вoyd, Th.D.1978. The Arch and Vault in Greek Architecture, AJA, 82, 1978, pp 85 -100.

Bouzek, J. 2005. Thracians and Their Neighbours, Prague (=Studia Hercynia IX).

Domaradski, M. 1986. Sanctuaires thraces du IIe - Ier mill.av.n.П - Acta Archaeologica

Carpathica 25.

Domaradzki, M. 1994. Les lieux du culte thraces (deuxieme moitie du IIe - Ier mill. av. J.-

C.) - Helis 3.

Fоl, Аl., Chichikova, M., Ivanov, T., Teofilov, T. 1989. The Thracian Tomb near the village of Svestary, Sryat, Sofia. 1989/

Fol, Al. 1994. The Homa – In: First International Symposium “Seutopolis” “Burial Tumuli in the South-East of Europe”. Veliko Tarnovo, 1994: p.15-17.

Fol, V. 1993. Culture and Ritualism in Thrace (XVIth – VIth c.BC) – Orpheus 3, 1993: p.33-35.

Georgieva R. 2002. Des tumuli sans tombes en Thrace. – In: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean.Ed. A.Fol. Sofia. Vol.II, 875-883.

Georgieva R., G.Nehrizov, P.Aljakova 1998. La necropole du Premier Age du Fer pres du village de Katriste, region de Kjustendil (Bulgarie du sud-ouest). - Archaeologia Bulgarica 3, 31-50.

Garland, R. 1985. The Greek Way of Death. London, 1985: p.88, 102.

Gergova, D. 1989. Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age - Thracians and Mycenaeans. Leiden. Sofia 1989.

Gergova, D. 1995. ????? – The newly - discovered Inscription from the Thracian Tumulus near Kupinovo, Veliko Turnovo District – Thracia 11, 1995: p.389-391.

Jon Stratan, A,Vulpe. 1977. Der Hugel von Susani – Praehistorische Zeitschrift, 52, 1977, № 1-2: р. 28-60.

Kitov, G., N. Theodossiev. 1995. New Data on Thracian Archaeology and Religion from the Tumuli near the Villages of Shipka and Sheynovo in the Kazanluk Region (Preliminary publication) – Thracia 11, 1995: p.321-322, 326, 331-336.

Kitov, G. 1999. Royal Insignia, Tomb and Temples in the Valley of the Thracian Rulers. – Archaeologia Bulgarica 1.

Kitov, G. 2001. A Newly Found Thracian Tomb With Frescoes. – Archaeologia Bulgarica 2.

Kurtz, D.C., Boardman, John. 1971. Greek Burial Customs. London 1971.

Mansel, A. M. 1943. Thrakya Kirklareli Kubeli Mesarlan. Ankara. 1943.

Oppermann, M. 2006. Der Thrakische Reiter, Rahden/Westphalen.

Orlandos, A. K. 1968. Les materiaux de construction et la technique architectural des ancient dreces, v. II. Paris. 1968.

Ozdogan, M. 1997. Early Iron Age in Eastern Thrace and the Megalithic Monuments, 29-41. Thracians and Phrygians: Problems and Parallelism. Proceeding of an International Symposium on the Archaeology, History and Ancient Languages of Thrace and Phrygia. Ankara. 1995.

Paton, W. R. 1887. Excavation in Caria, JHS, s. VIII. 1887.

Stoyanov, T. 1992. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation -

Helis 2.

Stoyanov, T. 1997. Early Iron Age Tumular Necropolis. Sofia. 1997.

Sirbu V. 1993. Credinte si practici funerare, religioase si magice in lumea geto-dacilor. Braila.

Sirbu V. 1997. Sacrifices humains et pratiques funeraires insolites dans l`areal thrace du Hallstatt et du La Tene. – In: Premier age du fer aux bouches du Danube et dans les regions autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, 193-221.

Theodossiev N. 1994. Thracian Tumulus near the Town of Kavarna. – Helis III, 109-122.

Theodossiev, N. 1995. The Sacred Mountain of the Ancient Thracians - Thracia 11.

Theodossiev, N. 1998a. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millenium BC - Archaeologia Bulgarica 2/2.

Theodossiev, N. 1998b. The Dead with Golden Faces: Dasaretian, Pelagonian, Mygdonian

and Boeotian Funeral Masks - Oxford Journal of Archaeology 17/3.

Theodossiev, N. 1998c. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millenium BC - Archaeologia Bulgarica 2.

Theodossiev, N. 2000. North-Western Thrace from the Fifth to First Centuries

BC. Oxford (British Archaeological Reports, International Series 859).

Thracia 1-11. 1972-1995.

Thracia Pontica, 1, 1982.

Thracia Pontica, 2, 1985.

Thracia Pontica, 3, 1986.

Thracia Pontica, 4, 1991.

Thracia Pontica, 5, 1994.

Thracia Pontica, 6.1, 2003.

Thracians and Mycenaeans. Proceedings of the 4th International Congress of Thracology.

1989. Leiden – Sofia.

The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Vol I. Poceedings of the Seventh

International Congress of Thracology 1996, Bucharest 1997.

Tonkova, M. 1997. Traditions and Aegean Influences on The Jewellery of Thracian Early Hellenistic Times. - Archaeologia Bulgarica. 2.

Tonkova М. 1997. Un champ de fosses rituelles des Ve-Ie s.av.J.-C. pres de Gledacevo, Bulgarie du Sud. – In:The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. I. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology. Constanta-Mangalia-Tulcea 20-26 May 1996, 592-610.

Vassileva, M. 1994. Phrygian Tumuli: An Argument for Thraco-Phrygian Kinship? -

Parvi mezhdunaroden symposium “Seutopolis”. Nadgrobnite mogili v Yougoiztochna Evropa. V. Tarnovo. 1994.

***

Извори:

Данов. Х. 1998. Тракийско изворознание. -В. Търново, 1998.

Извори за историята на Тракия и траките, т. I. - София, 1981.

Кацаров. Г. / Дечев. Д 1949. Извори за старата история и география на Тракия и

Македония. - София, 1949.

Ксенофонт 1984. Исторически съчинения. - София, 1984.

Тукидид 1979. История на Пелопонеската война. - София 1979.

Херодот 1989-1990. История I-II. - София, 1989-1990.

Христоматия по тракология, т.1. - София, 1989.

Христоматия по тракология, т. II. - София ,1999.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ

РЕФЕРАТ