ARHB633 Римска археология

Анотация:

Културата на Древен Рим има определяща роля в цялостното развитие на на античния свят. В рамките на 30 академични часа студентите ще се запознаят детайлно с археологическите аспекти на древноримската архитектура, живопис и приложни изкуства, икономически връзки и търговия. Основна цел е запознаването с емпиричния археологически материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата старогръцка култура. Културното развитите на Рим и римските провинции е важен аспект от общото разпространение на римската цивилизация. Паметниците на изкуството на Древен Рим, в контекста на градското пространство и частните имения са носители на обемна по своя характер информация, касаеща множество моменти от цялостното развитие на античния свят. Основна цел е изработването на ясна представа за причините, довели до формирането на римската цивилизация от гледна точна на археологията и представянето на етапите й на развитие.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на разнообразни археологически паметници в хронологичния диапазон от епохата на Ранната република до началото на Домината.

2) могат: Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер археологически материал, който е неотделима част от римската култура и откриват особености от историческото развитите на хронологичния диапазон.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Формиране на собствено римско изкуство през републиканската епоха.

2. Монументалната скулптура и портрета през императорската епоха.

3. Римски исторически релеф. Триумфални арки и колони.

4. Римска живопис. Декоративна и стативна живопис. Мозайки.

5. Римска архитектура.

6. Рим: организация на градския живот и градоустройство.

7. Обществени сгради: композиция и декоративна система.

8. Комуникация и търговия.

9. Крепостно строителство.

10. Художествени занаяти.

11. Римските вили.

12. Римският пантеон.

13. Организация на религиозния живот в Рим.

14. Светилища и храмове.

15. Погребални обичаи и гробни съоръжения.

Литература по темите:

Бритова, Н. Римской скульпторный портрет. М., 1975.

Всеобщая история архитектуры. Т. II–2: Архитектура Древнего Рима. М., 1948.

Гримал П. Римската цивилизация. С., 1998.

Етиен Р. Всекидневният живот в Помпей. С., 1983.

Кнабе Г. С. Древний Рим – история и повседневность. М., 1986.

Колпинский Ю. Д., Н.Н. Бритова. Искусство Этрусков и Древнего Рима. М., 1983.

Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971.

Соколов Г. И. Римский скульптурный портрет ІІІ в. М., 1983.

Boethius, A. Etruscan and Early Roman Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 1976.

Dunbabin, K. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999.

Hesberg, H. von. Romische Grabbauten. Darmstadt, 1992.

Higgins R.A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd. 1961.

Mckay A.G. Hauses, Villas and Palaces in the Roman World. Thames & Hudson, 1975.

Pfuhl, E./ Mobius, H. Die ostgriechischen Grabreliefs. Vol. I–IV, Mainz, 1977–79.

Richardson, L. A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1992.

Toynbee, J. Death and Burial in the Roman World. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1996.

Ward-Perkins, J. Roman Imperial Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 2000.

Yegul, F. Baths and Bathing in Classical Antiquity. Cambridge, Massachusetts, and London: MIT Press, 1992.

Средства за оценяване:

1. Курсова работа.

2. Курсова работа.