ARAB657  Самостоятелна работа: "Мюсюлманско право: проблеми и решения"

Анотация:

• Целта на курса е да задълбочи знанията на студентите, придобити в рамките на теоретичния курс по мюсюлманско право. За целта студентите трябва да представят самостоятелни разработки по предварително одобрени от преподавателя теми. Работите трябва да са в обем около 20 стандартни машинописни страници (1800 знака на страница). Препоръчително е студентите да използват не само монографиите, зададени от преподавателя, но и научни статии.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната правна терминология на класическото мюсюлманско право, което им помага да се ориентират в излагането и разрешаването на правни казуси в съвременен контекст.

• основните правни институции и правни практики в съвременните мюсюлмански свят.

2) могат:

• задълбочено да анализират конкретни теми в областта на мюсюлманското право;


Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да са посещавали лекционния курс по мюсюлманско право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Вторични източници на правото или основи на мюсюлманската юриспруденция (усул ал-фикх): личното мнение – иджтихад.

2. Вторични източници на правото или основи на мюсюлманската юриспруденция (усул ал-фикх): консенсус – иджма и съждение по аналогия - кияс

3. Вторични източници на правото: преференция –истихсан като вид лично мнение, обществен интерес - маслаха, необходимост - дарура,обичайно право - урф, доверяване на фактите и доказателствата, дадени в миналото от сподвижниците при липса на доказателства истисхаб.

4. Правни школи в сунизма.

5.Принципи на правораздаването в шиизма.

6.Мюсюлманско семейно право. Брак и развод.

7.Наследствено право.

8. Ислямско финансово право: банкиране и застраховане

9. Наказателно право. Категории криминални актове и наказания: кражба, извънбрачни връзки, употреба на алкохол и др.

10. Шариат и човешки права. Права на жените. Права на малцинствата.

Литература по темите:

• Bassam Tibi, Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations, in: Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 2 (May, 1994), pp. 277-299.

• Hallaq, Wael, The origins and evolution of islamic law Cambridge: Cambridge University Press, 2005

• Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge 1991.

• Nurdeen Deuraseh, Is Birth Control Permissible by Islamic Law (Shari'ah)?, in: Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 1 (2003), pp. 90-97.

• Rosen, Lawrence, The anthropology of justice : law as culture in Islamic society, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

• Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law. Oxford 1964

• Hallaq, Wael B. Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam в: Journal of Law and Religion, Vol. 19, No. 2 (2003 - 2004), pp. 243-258.

Средства за оценяване:

писмена задача