ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай"

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи и обобщи познанията на студентите по арабо-мюсюлманска история, култура и религия. В рамките на редовната сесия студентите защитават проектите си, които са тематично свързани с аудиторните курсове през семестъра. Предвижда се курсът да приключи с пътуващ семинар до Андалусия, по време на който се презентират най-добрите студентски проекти. Същевременно в Севиля, Малага, Хаен или Уелва, студентите ще имат възможност да слушат лекции от преподаватели в Universidad Internacional de Andalucia (UNIA).

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Притежават задълбочени знания за историята, културата и духовните търсения на Ориента като цяло и обществото в ал-Андалус в частност, за мястото му в европейската цивилизация, за влиянието на неговите художествени модели в европейската култура.

2) могат:

• Критично да анализират съвременните схващания за ролята на Ориента в световната история, култура и политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите трябва да подготвят проектите си по време на семестъра и да ги представят най-късно две седмици преди началото на сесията за разглеждане от комисията от преподаватели. Студентите защитават тезите си в рамките на редовната сесия, като най-добрите от тях ще бъдат презентирани по време на пътуващия семинар, с който приключва курсът.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

І. Основна:

1. Harvey, L. P., Islamic Spain, Chicago, 1990.

2. Montgomery, W. W., Cachia, P., A History of Islamic Spain, Edinburgh, 1996.

3. Rahman, S. A., The story of Islamic Spain, London, 2001.

ІІ. Допълнителна:

1. Lane-Pool, S., The muslims in Spain, New York, 2001.

2. Fletcher, R., Moorish Spain, California, 2006.

3. Webster, J., Andalus: Unlocking The Secrets of Moorish Spain, London, 2010.

4. Burckhardt, T., Moorish culture in Spain, Michigan, 1999.

5. Burckhardt, T., Nasr, S. H., Art of Islam, Michigan, 2009.

Средства за оценяване:

курсов проект