COMB841 Комуникация и смарт технологии

Анотация:

Курсът е ориентиран към изучаване на характеристиките на смарт комуникациите и технологии, проучване на международния опит, придобиване на общи познания и умения за работа със смарт устройства в мрежата и използване на нови технологии

Целите на курса са:

• Да се запознаят студентите с основните тенденции в смарт и интерактивната комуникация

• Да придобият комуникационни умения за ефективно използване на интелигентни мрежи за генериране на идеи;

• Де се придобият умения за анализ на новите комуникационни реалности от мрежови тип;

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• подходите за анализ на smart технологии и интерактивни медии

• тенденциите за съвременни комуникационни, мрежови и смарт платформи в медиите

2) могат:

• да анализират ефектите от новите смарт технологии в сферата на персонални комуникации, градове, медии

• да подготвят проекти, базирани на смарт устройства и защитават публично


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания за комуникационните технологии;

• да имат компютърна и Интернет грамотност;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Сфери на мрежовата комуникация и практически аспекти. Значение на комуникацията за разрешаване на проблеми в сферата на образованието, медиите и бизнеса.

Дефиниции, характеристика и особености на смарт комуникации и медии. История на понятието, развитие на комуникационни практики.

Нови технологии и смарт комуникация-ресурси и международен опит

Анализ на приложението на смарт технологии в европейските медии

Анализ на основните мрежови модели и особености на техните характеристики- Н.Винер, Т.Б.Лий, Т. Нелсън, А.Тюринг, Р. Паск, Дж. Хандлер, Рейнголд.

Управление на знанието/knowledge management/ - информационни, технологични и интерактивни приложения.

Семантични технологии и техните комуникационни характеристики- приложение в Европейската практика.

Анализ на уеб сайтове, базирани на смарт технологии

Методика за анализ на комуникационните модели-структура на Интернет комуникацията.

Европейска програми Digital Agenda 2020 и Smart Sustainable Cities.

Мрежова комуникация- същност, дизайн, структури. Характеристика на формалните и неформалните информационни системи.

Управление на съдържанието на модерните медии/ методи, подходи, смарт техники/.

Мобилни приложения и смарт технологии-най-добрите практики

Интерактивни комуникации-принципи, модели, медии

Видео презентации, с помощта на системата moodle.

Литература по темите:

Интерактивни стратегически комуникации. Изд.НБУ, 2012г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Кастелс Мануель. Информационная эпоха.Изд.Государственый университет.М,2000.

Попер Карл. Логика и рост научного знания. Москва, Прогрес 1993г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2010-2013, е-издания.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006;бр3/2004;бр.5/2002

Smart technology. K. Worden, W. A. Bullough, Jonathan Haywood

World Scientific, 2003. www.melcrum.com;

www.iabc.com;

com.pbworks.com;

Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2009-2012.

Journal of computer mediated communications. Issued 2008-2012

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА