COMB699  Проект: "Стратегия за развитие на имиджа"

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, които представляват различни форми на учебна натовареност. Целта на курса е да се анализира европейския и международен опит по формулиране на стратегии за изграждане на имидж. Да се покаже как компонентите на информационното общество рефлектират върху комуникационното поведение на институциите и техните лидери. Изучаване и сравнителен анализ на модерните медии и институции по формулиране и реализиране на стратегии при формиране на имидж.Анализът и публикациите се извършват чрез системата за е-обучение на НБУ.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните комуникационни подходи за формиране на имидж.

Тенденциите за усъвършенстване на съвременните стратегии.

2) могат:

Да анализират стратегиите за формиране на имидж с използване на Интернет технологии.

Да разработват самостоятелно и представят проекти, свързани със стратегии за развитие на имидж .


Предварителни изисквания:
Базисни познания по комуникации; да имат компютърна и Интернет грамотност; да познават основните модели за изследване на медийни ситуации; да умеят да използват теоретичните си знания в практиката, да работят със системата moodle

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Същност, характеристика и принципи на стратегиите, информационни аспекти на имиджа

2.Сфери на мрежовата комуникация и практически аспекти на стратегията.

3.начение на Интернет технологиите за изграждане на имидж.

4.Съвременни корпоративни и бизнес стратегии/комуникационни аспекти/.

5.Информационни и комуникационни модели за управление на стратегии в иновационните институции и организации

6.Методика за анализ на комуникациионните модели и стратегии-структура на имиджа.

9.Подходи за управление на стратегиите и комуникацията. Структура на динамичния тип медийна система и характеристика на основни елементи на имиджа в Интернет

10.Управление на знанието- информационни, технологични и социални измерения на имиджа.

11.Комуникации и управление на комуникациите-особености при разработване на платформи и стратегии за подобряване на имидж.

12.Новите информационни, компютърни, електронни и интерактивни технологии, използвани при структуриране и управление на стратегии в областта на медиите, връзки собществеността и бизнеса.

13.Стратегически комуникационен мениджмънт структура и развитие на практиката в Европа и Северна Америка, изучаване на международния опит при формиране на имидж.

14.Анализ на Европейска платформи-стратегияi2010, стратегия на ЕС за общество на знанието/Lisbon;Online strategic content management и влиянието им при изграждане на имидж на съвременните институции.

Литература по темите:

1.Интерактивни комуникации–стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив,2011г.

2.Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009 г.

3.Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005 г.

4.Кастелс Мануель. Информационная эпоха. Изд. Государственый университет.М, 2000.

5.Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2005-2012, е-издания.

6.Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006;бр3/2004;бр.5/2002

7.www.melcrum.com;

8.www.iabc.com;

9.com.pbworks.com;

10.Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2005-2010.

Средства за оценяване:

писмени задачи-60%

практическа задача-предствяне на проект-40%

Формиране на оценката – комплексно. От една страна се проверяват практическите умения и подготовка на студентите по среме на практически занимание. От друга – активността и качеството на участие в семинари и форуми. Основните критерии за оценката са:

• Придобити основни умения за анализ на тенденции в медийната, стратегическа комуникация;

• Информационни умения за ефективно използване на съвременните мрежи за изграждане на имидж;

•Придобити компетенции за анализ на новите бизнес реалности и стратегически подходи за формиране на имидж на бизнеса и медиите.