BAFB602D Европейски паричен съюз

Анотация:

Този курс предоставя информация за същността и принципите на икономическия и паричен съюз в Европейския съюз.

Основните цели на курса са следните:

•запознаване на студентите с еволюцията на валутната и парична интеграция в Европа и с текущите проблеми на Европейския паричен и валутен съюз;

•представяне на тенденциите, проблемите и перспективите за икономическата и валутна политика на България в контекста на пълноправното членство на страната в Европейския съюз;

•изграждане на умения за анализиране на процесите протичащи в Европейския съюз и за оценяване на перспективите за развитието на Европейския паричен съюз и членството на България в него.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите след успешно завършване на курса ще могат:

•да анализират основните елементи на международната парична система и съвременните възгледи за тяхното взаимодействие;

•да прилагат знанията, придобити по време на курса, в практиката при изготвянето на анализи за възможностите, ограниченията и вариантите за паричната и валутна политика на България в процеса на пълноценното й включване в глобалните и регионални финансови структури.
Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Международни пари. Еволюция на паричните форми – стокови и кредитни пари. Златен стандарт. Паричен съвет. Международна валута. Международни резервни активи.

2.Международната парична система. Обща характеристика. Елементи. Еволюция на межданародната парична система. Съвременни особености и тенденции.

3.Европейската валутна интеграция 1958 – 1978 г. Западноевропейските държави в условията на Бретън Уудската система. Първи проекти за икономически и паричен съюз. Експерименти след установяването на плаващи валутни курсове през 1971-73 г.

4.Европейска валутна система. Обща характеристика – цели, елементи, структура и резултати на системата. Криза на валутнокурсовия механизъм 1992-93 г.

5.Европейски паричен съюз. Предпоставки, цели и етапи на изграждане на ЕПС. Критерии от Маастрихт. Пакт за стабилност и растеж.

6.България и Европейския паричен съюз. Новоприсъединяващите се държави и преспективите им за членство в ЕПС. Особености на България в процеса на присъединяване към ЕПС.

Литература по темите:

•Основна литература

Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Издателство Византия, София, 2008.

Неновски, Н., К. Христов, Б. Петров. От лев към евро, Ciela, София, 2001.

Пилбийм, К. Междунардони финанси, FTP, София, 1995.

Русенова, Л. България и Европейският икономически и монетарен съюз, Европейски институт, София, 2001.

Средства за оценяване:

тест и казус