BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата

Анотация:

Целта на учебния извънаудиторен курс е да даде знания и да формира у студентите умения въз основа на анализ на същността и особеностите на избран външен източник за дългосрочно финансиране / емисия на акции, облигационен кредит, дългосрочен банков кредит и финансов лизинг/ и на събрана финансова информация да изведат неговите предимства и недостатъци. Разработването на проекта се осъществява за фирма от реалния сектор. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Надя Ненкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същностните особености, предимствата и недостатъците на външните източници за дългосрочно финансиране дейността на фирмата.

2) могат:

" самостоятелно да разработят проект, който анализира същностните характеристики на банковия кредит, лизинга, емисията на акции и облигационния кредит, като източници за дългоспрочно фирмено финансиране.

" да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова, отчетна и прогнозна информация за изготвяне на проекта;

" да изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от същността на източниците за дългосрочно фирмено финансиране;

" да анализират и синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за предимствата и недостатъците на избран източник за дългосрочно фирмено финансиране.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, анализиран обект, ползвана литература, ползвани бази данни)

1. Видове източници за външно дългосрочно финансиране на фирмата /дългосрочен банков кредит, лизинг, емисия на акции и облигационен кредит/

2. Същност и особености на финансирането с:

2.1. Емисия на акции

или

2.2. Облигационен кредит

или

2.3. Дългосрочен банков кредит

или

2.4. Лизинг

3. Предимства и недостатъци на анализирания външен източник за фирмено финансиране от гледна точка на финансовия риск, разходите по финансирането, достъпа до финансирането и други.

4. Заключение.

Методически апарат за разработване на проекта

1) Обемът на проекта е не по-малко от 20 стандартни страници и включва заглавната страница, съдържание и списък с използваната литература. В този обем не се включват приложенията към проекта.

2) За разработване на проекта се използват абсолютни показатели, като разходи за лихви, разходи за такси и комисиони и други, взети от конкретна банка, лизингова компания или фирма.

3) Всички данни, необходими за извършване на разчетите в проекта, се представят в текста под формата на таблици, графики, диаграми.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Курсовият проект включва в края списък с използвана литература и информационни източници.

Литература по темите:

Николова, Н. Корпоративни финанси. Втора част,Сиела,2008

Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

Димитрова, Р. Банки и банково обслужване. Ромина, 2011

Завадска, В. И колектив. Банково дело. "Стопанство", С., 2004

Маринова, Р. Лизингът. "РИА интернейшънъл", С., 1997