BAEB677D Практика - II част

Анотация:

Целта на практиката е да формира в студентите практически умения в областта на корпоративните финанси и по-конкретно във видовете източници на финансиране на компанията. Разбирането и прилагането на принципите на финансиране на компанията е важен аспект на фирменото финансово управление. Различните начини на финансиране и конструирането на различни капиталови структури има своите особености и детайлното им познаване допринася за вземането на коректни финансови решения.

Разработването на практиката ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите по отношение на различни елементи на корпоративните финанси и ще допринесе за формиране на активна позиция към финансовото управление на стопанската организация.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в писмен вид в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността, ролята и значението на корпоративните финанси в съвременния бизнес;

ще познават видовете източници на финансиране и техните предимства и недостатъци;

Ще познават различните теории за структурата на капитала и влиянието им върху компанията.

2) могат:

самостоятелно да разработят проект, който анализира същностните характеристики на източниците за фирмено финансиране;

да изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от същността на източниците за дългосрочно фирмено финансиране;

да оптимизират финансовите решения на компаниите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания по основи на финансите

Знания по корпоративни финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Получаване на практиката, уточняване на компанията, обект на практиката

2 Събиране на литература и на информация за написване на практиката

3 Написване на практиката и представянето й в Мудъл

4 Подготовка за защита на практиката

5 Защита на практиката

Литература по темите:

1.Александрова, М. и колектив, "Финанси - теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка", Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

2.Боди, Кейн и Маркъс, "Инвестиции", Натурела - 2001 г.

3.Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

4.Ненков Д. "Финансов Мениджмънт - Кратък Курс", Изд. Стопансво - УНСС, 2008 Г.

5.Александрова, М. Ортимизация на инвестиционния избор , "Тракия М ", София 2001 г.

6.Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

7.Орешарски, П. Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

8.Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: "Тракия - М", 2006 г.

9.Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

10.Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The Dryden Press, 1994

.