CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация

Анотация:

Основна задача на курса e усвояване на фундамантални понятия за използването на системи за създаване на реалистични тримерни компютърно-генерирани анимации. В процеса на работа се усвояват фундаменталните знания, нужни за създаване на компютърни анимации и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен продукт за компютърна анимация. Специално място заема изучаването и приложението на методите за повишаване на реалистичността на анимираните движения и обекти.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- фундаменталните знания, нужни за създаване на компютърни анимации и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен продукт за компютърна анимация. Специално място заема изучаването и приложението на методите за повишаване на реалистичността на анимираните движения и обекти.

2) могат:

- да използуват системи за създаване на реалистични компютърно-генерирани анимации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-За работа с приложни продукти за работа с двумерна и тримерна графика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лабораторно упражнение

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Работа с Track View. Анимиране на мащабиране и завъртане на обектите. Запис на анимация във видео файл.

2. Редактиране на вече създадена анимация.

3. Създаване на анимация чрез контролери - Path constraint,Noise position,Wavеform float.

4. Създаване на анимация чрез контролери - Link Constraint,Position List, LookAt Constraint. Поставяне на различни камери, движение на камера.Създаване на клип от няколко видео файла - Video Post.

5. Права кинематика. Интерактивна обратна кинематика.

6. Обратна кинематика (IK).

7. Привързане на кости към тялото на персонаж.

8. Анимация на "меки обекти".

9. Системи от частици.

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1. Стефани Рис, Анимация персонажей в 3D Studio MAX, ПИТЕР, 1998.

2. Еффективная работа с 3D Studio MAX, ПИТЕР, 1998,1999.

3. Бел, S/F ефекти с 3D Studio MAX 2.5, Софтпринт, 1999.

Допълнителни литературни източници:

1. Електронни материали в системата MOODLE.

Средства за оценяване:

I Самостоятелна работа.

II Самостоятелна работа.

III Самостоятелна работа.