BAFB502 Финанси на предприятието

Анотация:

Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции. Курсът представя съвременните виждания за финансите на предприятието – финансовите активи и пасиви на фирмата, тяхнaта същност и управление. Той покрива стандартните теми по тази дисциплина. Ударението е поставено върху решаването на казуси и задачи, т.е. върху практическото прилагане на учебния материал.

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) да отчитат риска и ефективността при инвестиционните решения;

б) да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

в) методите и формите за финансиране;

г) факторите, определящи разпределението на печалбата в дружеството;

д) моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството.

2. МОГАТ да:

а) прилагат придобитите теоретични знания;

б) вземат инвестиционни и финансови решения;

в) да анализират факторите, влияещи върху дивидентната политика;

г) мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Стойност на парите във времето

2. Цена на дълготрайните активи

3. Отчитане на риска при инвестиционните решения

4. Капиталово бюджетиране

5. Анализ на чувствителността и симулационни модели

6. Дългосрочно финансиране на фирмата

7. Специфични източници на финансиране

8. Капиталова структура на фирмата

9. Дивидентна политика на фирмата.

10. Управление на оборотния капитал

11. Анализ на финансовото състояние

Литература по темите:

Основен учебник:

1. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

2. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

Основно помагало:

3. Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

4. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

5. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.

Средства за оценяване:

4. Форми на обучение (по темите). В процеса на обучението ще се използват теоретични лекции и упражнения за решаване на задачи и казуси.

Учебният материал се преподава от преподавателя, изнася се под формата на реферати от студентите, или се усвоява в рамките на самостоятелна подготовка въз основа на указани от преподавателя източници.

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите. Проверката и оценката на компетенциите на студентите се оформя въз основа на оценка от текущ контрол и оценка от краен писмен изпит.

А) Текущият контрол е средноаритметичното от положителните оценки от две текущи контролни, които покриват целия преподаван материал. Те се състоят от решаване на казуси и задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Първото ще се състои по време на деветото, а второто – на петнадесетото занятие.

Б) Писменият краен изпит се състои в решаване на задачи и/или казуси, както и в отговаряне на въпроси по темите на курса, при условие че на текущите контролни няма слаба оценка. В такъв случай явяването на краен писмен изпит е задължително.

Преподавателят определя преди текущите контролни тестове и изпита какви материали и пособия могат да се ползват от студентите по време на теста.