RUSB612 Руска класическа литература

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа лекции (15 теми). Разглеждат се общи теоретични проблеми, свързани с развитието на руската литература от втората половина на ХІХ век: литературни направления, школи, течения. При представянето на отделни писатели главното внимание е насочено към идейно-художествената еволюция на творчеството, анализа на основните произведения, мястото на твореца в постъпателното движение на литературния процес на епохата.

Целите на курса са:

• да запознае студентите с постиженията на руската литература от втората половина на ХІХ век;

• да изгради навици и умения по работа с конкретни литературни текстове;

• да представи научно-изследователски концепции за изучавания период;

• да обогати преставите на студентите за руската култура.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите от развитието на руската литература през втората половина на ХІХ век;

• основните произведения и персоналии творци от посочения период.

2) могат:

• да се ориентират в руския литературен процес през втората половина на ХІХ век;

- на базата на получените знания да идентифицират и анализират произведенията на руските класици от посочения период.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• имат знания по теория на литературата;

• владеят инструментариума на литературния анализ;

• могат да идентифицират различни жанрове литературни текстове..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Уводна лекция: Руската литература през втората половина на ХІХ век .

2 Творческа еволюция на И.С.Тургенев. Българската тема в творчеството на И.С.Тургенев.

3 Отцы и дети" на И.С.Тургенев и обществено-литературната полемика около романа.

4 Поезията на Н.А.Некрасов.

5 Драмата на А.Н. Островски.

6

Тематични доминанти в ранното творчество на Ф.М.Достоевски.

7 Полифоничният роман на Ф.М.Достоевски. Социално-философският роман "Преступление и наказание" на Ф.М.Достоевски.

8 Философската епопея "Братя Карамазови" - синтез на художествените търсения на Ф.М.Достоевски.

9 Специфика на ранната проза на Л.Н.Толстой.

10 Романът "Анна Каренина" и нравственото кредо на Л.Н.Толстой.

11 Романът "Война и мир" и историческата концепция на Л.Н.Толстой.

12 Сатирата на М.Е.Салтиков-Шчедрин.

13 Поетика на късите разкази на А.П.Чехов.

14 Художествено новаторство на Чеховата драма.

15 Представяне на реферати по курса.

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Руска литература – ХІХ век

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1991.

Анчев А. Руска класическа литература. С., 1979.

Анчев А. Руският роман от втората половина на ХІХ век. С., 1986.

История русской литературы ХІХ века в 4-х т., Л., 1980-1983.

История романтизма в русской литературе. М., 1979.

Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.

Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив, 2002.

Руска литературна класика. София, 2000. Т.1-3.

Русская литература ХІХ века и христианство. М., 1997.

Троев П. Етюди за руската литература. С., 1996.

Троев П. Руска класическа литература. Литературен справочник. С., 1995.

Троев П. Руският роман от първата половина на ХІХ век. С., 1989.

И.С.Тургенев@

Гозенпуд А.А. И.С.Тургенев: Исследование. СПб., 1994.

Лебедев Ю.В. Тургенев. М., 1990.

Летопись жизни и творчества И.С.Тургенева /1818-1858/. Составитель Н.С.Никитина. СПб., 1995.

Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. М., 1980.

Топоров В.Н. Странный Тургенев. М., 1998.

Шаталов С.Е. Художественный мир Тургенева. М., 1980.

Ф.М.Достоевски@

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.

Бердяев Н. Мирогледът на Достоевски. С., 1992.

Гарин И.И. Многоликий Достоевский. М., 1997.

Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века. М., 1989.

Кашина Н.В. Эстетика Достоевского. М., 1989.

Летопись жизни и творчества Ф.М.Достоевского. 1821-1991 гг. В 3-х томах. СПб., 1993-1994.

Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Достоевского. Новосибирск, 1981.

Топор П.Х. Достоевский: История и идеология. Тарту, 1997.

Ф.М.Достоевский и Православие. М., 1997.

Л.Н.Толстой@

Апостолов Н. Живой Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1995.

Бабаев Э.Г. “Анна Каренина” Л.Н.Толстого. М., 1978.

Бочаров С.Г. Роман Толстого “Война и мир”. М., 1978.

Галаган Г.Я. Л.Н.Толстой /художественно-эстетические искания/. Л., 1981.

Кузина Л.Н. Художественное завещание Л.Толстого. Поэтика Толстого к. ХІХ – начала ХХ века. М., 1993.

Ломунов К.Н. Лев Толстой. Очерк жизни и творчества. М., 1978.

Слово и мысль Льва Толстого. Филологические разыскания. Казань., 1993.

А.П.Чехов@

Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.

Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П.Чехова. М., 1982.

Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова. Л., 1987.

Троев П. А.П.Чехов. С., 1985.

Чудаков А.П. Мир Чехова. М., 1986.

При избор на тема за курсова работа или реферат се дава допълнителна литература.

По отделните персоналии писатели на всеки студент се предлага литература индивидуално според неговия интерес.

(Предлага се и антология на художествени текстове.)

Художественные тексты (минимум)

Гончаров И.А. Обломов.

Некрасов Н.А. В дороге. Колыбельная песня. Родина. "Еду ли ночью по улице темной…" Нравственный человек. "Вчерашний день часу в шестом…" Поэт и гражданин. Песня Еремушке. На смерть Шевченко. Памяти Добролюбова. Мороз, Красный нос. Железная дорога. Элегия. Кому на Руси жить хорошо.

Тургенев И.С. Записки охотника. Муму. Накануне. Отцы и дети. Стихотворения в прозе.

Островский А.Н. Гроза. Бесприданница.

Лесков Н.С. Левша.

Гаршин В.М. Четыре дня. Красный цветок.

Короленко В.Г. Сон Макара.

Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки. (1-2 по выбору)

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Братья Карамазовы.

Толстой Л.Н. Война и мир. Анна Каренина. Власть тьмы. После бала.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Толстый и тонкий. Хамелеон. Степь. Палата № 6. Дом с мезонином. Человек в футляре. Ионыч. Дама с собачкой. Чайка. Вишневый сад

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Средства за оценяване:

50 % - текущо оценяване /тест, присъствие и участие/, 50 % изпит /презентация/