PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология

Анотация:

Всеки студент разработва проект за експериментално изследване в областта на когнитивната психология. Описанието на проекта е според стандартите за описание на емпирично изследване. Включва теоретичен обзор и планиране на експеримент.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Армине Джанян  д-р
доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения

Умения за работа с литературни източници и цитирането им.

Умения за представяне на теоретичен обзор.

Умения за описание на дизайн на експеримент.

Знания

Стандарти за описание на емпирични изследвания в областта на психологията.

Основни секции при описание на емпирично изследване.

Правила за цитиране на литературни източници.
Предварителни изисквания:
курс по експериментална психология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всеки студент разработва проект за експериментално изследване в областта на когнитивната психология. Описанието на проекта е според стандартите за описание на емпирично изследване. Включва теоретичен обзор и планиране на експеримент.

Литература по темите:

Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

Стърнбърг, Р. (2012). Когитивна психология.София, Изток-Запад.

Сиймън Д. Д., Кенрик Д. Т. (2002). Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

Balota, D. & Marsh, E. (eds). (2004). Cognitive psychology: key readings. New York. Psychology Press.

Braisby, N. & Gellalty, A. (eds.) (2005). Cognitive Psychology. OxfordUniversity Press.

Eysenk M.W., Keane M.T. (1993) Cognitive Psychology: A Student's Textbook. Hove: Lawrence Erlbaum Associates Ltd

Средства за оценяване:

писмено изложение на проекта - 70 %

устно представяне на проекта - 30 %