PSYB563 Когнитивна психология

Анотация:

Студентите ще се запознаят с основните подходи и теоретични възгледи в областта на когнитивната психология. Акцентът ще е върху темите възприятие, мислене и памет. Специално внимание ще се отдели върху възможностите за приложение на научените знания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o алтернативните подходи за обяснение на човешкото възприятие, мислене и памет

o знание за основните експериментални данни получени в областта на възприятие, мислене и памет.

2) могат:

o критично да обсъждат алтернативните гледни точки в съответните области

o да откриват приложение на наученото знание


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Възприятие

2 Филм за възприятието

3 Селективно внимание

4 Памет – трикомпонентен модел

5 Работна памет

6 Функции на работната памет

7 Конструктивна памет

8 Индуктивно и дедуктивно мислене

9 Разсъждения по аналогии

10 Вземане на решения

11 Тест

12 Креативност

13 Индивидуални разлики в мисленето

14 Представяне на самостоятелни проекти за развитие на функции на работната памет, развитие на конвергентно и дивергентно мислене

15 Представяне на самостоятелни проекти за развитие на функции на работната памет, развитие на конвергентно и дивергентно мислене

Литература по темите:

Стърнбърг, Р. (2012). Когитивна психология.София, Изток-Запад.

Канеман, Д. (2012). Мисленето.София, Изток-Запад.

Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

Сиймън Д. Д., Кенрик Д. Т. (2002). Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

Balota, D. & Marsh, E. (eds). (2004). Cognitive psychology: key readings. New York. Psychology Press.

Средства за оценяване:

Тест - 50 %

Проект - 50 %