PSYB003 Основни понятия и школи в психологията

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия и проблеми на различни поддисциплини на психологията. да представи интегриран, многоперспективен подход към науката психология, както и да формира първоначални практически умения за работа с психологически инструменти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

знаят:

• Ще познават основната терминология на различни области от психологията;

• Ще знаят основните твърдения на теоретичните перспективи за обяснение на психологическите феномени.

• Ще имат обща карта за основните понятия от всички области на психологическото знание.

могат:

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с определена област от психологията;

• Ще могат да осмислят критично психологически теории;

• Ще имат първоначални умения за провеждането на психологически експерименти и използване на психологически въпросници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Език и мислене. Свойства на езика и езикови процеси. Мисловни процеси, решаване на проблеми, разсъждение, вземане на решения. Лекция 2

2 Решаване на задачи за класификация, довършване на серии и задачи за аналогия. Работа в групи 2

3 Интелигентност. Дефиниране на интелигентността, измерване на интелигентността. Дискусия 2

4 Мотивация. Проверка на склонността за търсене на усещания по Скалата за силни усещания на Цукърман. Практическо занимание 2

5 Емоции – еволюционни и когнитивни подходи Лекция 2

6 Развитие на бебето и детето – когнитивно развитие и процеси на социализация през периода на ранното детство и детството Дискусия 2

7 Практики за отглеждане на детето, родителски стилове, влияние на пола върху развитието на детето, полови роли. Дискусия 2

8 Развитие в юношеска и зряла възраст. Психология на жизнения цикъл. Дискусия 2

9 Личност. Перспективи към личността. Лекция 2

10 Методи за изследване на личността. Попълване на Личностовия въпросник на Айзенк и обсъждане на резултатите. Практическо занимание 2

11 Психични разстройства. Дефиниране на психичното разстройство, класификация на психичните разстройства. Лекция 2

12 Представяне на критични анализи Практическо занимание 2

13 Представяне на критични анализи Практическо занимание 2

14 Представяне на критични анализи Практическо занимание 2

15 Тест Практическо занимание 2

Литература по темите:

1. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

2. Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

3. Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София, НБУ

4. Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

5. Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

6. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

7. Христоматия по психология на познанието под ред. на Л. Андреева. (1998). София. НСА

8. Диси, Е., Райън, Р. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания. Българско списание по психология, 4, 5-16

9. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.1. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

10. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.2. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

11. Plotnik, R. (1989). Introduction to psychology. New York, Random House

Средства за оценяване:

10% - участие в семинарите

50% - тест

40% - критичен анализ по тема, разглеждана в рамките на курса