BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика"

Анотация:

Целта на учебния курс е да даде знания и да формира у студентите умения за същностните аспекти на дистрибуционната политика в компаниите, като част от общата маркетингова стратегия и за промените в тази политика. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методологическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура и ролята и мястото на дистрибуционната политика в нея.

Разработването на проекта ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите към различните елементи на дистрибуционната политика и формирането на активно отношение към тази политика във връзка с изграждането на конкурентноспособна маркетингова стратегия като цяло.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят: специфичните особености на дистрибуционната политика.

2) могат: да управляват дистрибуционния процес и гъвкаво да се справят с предизвикателствата на бизнес средата, свързани с дистрибуционната политика.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, анализиран обект, използвана литература, източници, от които са използвани данните)

1.Общи съвременни аспекти на дистрибуционната политика, същност и значение в компаниите.

2.Представяне на компанията /бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял/.

3.Анализ на дистрибуционната политика в компанията и връзката й с останалите политики - продуктова, ценова, комуникационна.

4.Анализ на дистрибуционните канали и посредници в компанията.

5.Анализ на съществуващи и евентуални дистрибуционни конфликти в компанията.

6.Анализ на съществуващи или евентуални възможности за интернет дистрибуция в компанията.

Заключение и бъдещи насоки за усъвършенстване на дистрибуционната политика и промените в нея.

Методически апарат за разработване на проекта

1) Компанията трябва да е реално функционираща на българския или на международния пазар.

2) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

3) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и аналитични заключения, както и някои препоръки за подобряването на продуктовата политика.

4) Обемът на проекта е не по-малко от 20 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Увод

b) Същинска част

c) Заключение и препоръки.

4. Курсовият проект включва в края списък "Използвана литература и информационни източници".

Литература по темите:

1. Димова, Н., Дистрибуционна политика,НБУ, 2011

2. Авторски колектив, Маркетинг,УИ "Стопанство",С.,2002.

3. Авторски колектив, Дистрибуционна политика, I и II том, Тракия - М., С., 2002.

4. Благоев,В.,Маркетинг,С.,1998.

5. Катранджиев, Хр.,Основи на дистрибуционната политика, УИ "Стопанство", С., 2002

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на проекта, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.