INTB606 Проект "Пространствено разпределение на търговски и административни обекти"

Анотация:

Курсът цели запознаването с основни особености на интериора на търговски и административни обекти. Дава познания по проектирането и оформлението му. Анализира видовете търгожски и административен интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта. Запознава с основните правила и принципи за проектиране и правилно изграждане на този тип пространство пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)Знаят: Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2)Могат: Да реализират проекти на обекти за обзавеждане на търговски обекти


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания или умения по:

- теория на композицията.

- Умения за представяне на проектитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Поставяне на задача: Обзавеждане на избран търговски обект

1. Поставяне, избор и изясняване на задачата.

2. Проучване по темата - събеседване и създаване на задание за проектиране.

3. Оформяне на концепция.

4. Скициране и графично представяне на идейните проекти.

5. Избор на решение от представените три варианта.

6. Създаване на мек (провизорен) макет.

7. Работа по обемното изграждане на окончателния вариант.

8. Оформяне на изобразителните материали за демонстрация при защита на проекта.

Литература по темите:

• Нойферт, Е., НОЙФЕРТ–архитектурно проектиране, София, 2007

• Писарева, Е. Обзавеждане на обществени сгради, ЛТУ, София 1999

Периодични издания:

• АBITARE

• ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

• Boca Design & Architectural Review Magazine

• DOMUS

• FRAME Magazine

• INTERIOR DESIGN Magazine

• MD

Средства за оценяване:

Оценяването се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките от всички поставени задачи.