INTB605 Проект "Дизайн на обекти в сферата на услугите"

Анотация:

Самостоятелната работа цели практическото приложение на придобитите умения в курса ''Дизайн на обекти в сферата на услугите'', разширявайки възможностите на студентите за проектиране на интериор на обекти в сферата на обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Методиката на дизайнерското проектиране.

• Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2) Могат:

• Да реализират проекти за оформление и обзавеждане в сферата на услугите.


Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Умения за представяне на проектите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение

2. Кратка история и тенденции на бъдещото развитие на обекти от сферата на обслужването.

3. Класификация и систематизация на обектите.

4. Функционален анализ на обекти от сферата на обслужването.

5. Текущо оценяване

6. Социален анализ на основните фактори определящи морфологичното изграждане.

7. Ергономичен анализ на основните параметри на средата и трудовия процес.

8. Обзавеждане на помещения за изчакване и рекреация

9. Композиционно изграждане на интериора

10. Текущо оценяване

11. Въздействие на архитектурното пространство

12. Визуализация на темата

13. Портфолио към проекта и съдържанието му

14. Принципи на изграждане на синтез на средата.

15. Финално оценяване

Литература по темите:

• Матеев, М. Производствена среда и дизайн, Техника, София, 1982

• Нойферт, Е., НОЙФЕРТ–архитектурно проектиране, София, 2007

• Писарева, Е. Обзавеждане на обществени сгради, ЛТУ, София 1999

• Сервер, Ф., ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-АТЛАС, София, 2008

Периодични издания:

• АBITARE

• ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

• Boca Design & Architectural Review Magazine

• DOMUS

• FRAME Magazine

• INTERIOR DESIGN Magazine

• MD

Средства за оценяване:

Оценяването се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките от всички поставени задачи.