ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването

Анотация:

Курса цели да обучи студента и разшири възможностите му при проектиране на интериор на обекти в сферата на обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане обекти в сферата на обслужването.


Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса „Интериор на обекти от сферата на обслужването“.

2. Кратка история и тенденции на бъдещото развитие на обекти от сферата на обслужването.

3. Класификация и систематизация на обектите.

4. Функционален анализ на обекти от сферата на обслужването.

5. Основни системи и елементи на обзавеждане на средата на обектите.

6. Социален анализ на основните фактори определящи морфологичното изграждане.

7. Ергономичен анализ на основните параметри на средата и трудовия процес.

8. Обзавеждане на помещения за изчакване и рекреация

-Аранжиране на зони за изчакване и рекреация

-Функционални размери и отстояния

-Помещения за чакане в различните обществени сгради

-Габарити и разположение на информационните витрини

-Визуална комуникация

9. Композиционно изграждане на интериора:

? архитектура и типология на обществените сгради

? композиционно формиране на интериора при обществените сгради - основни принципи

10. Принципи на модулно изграждане на средата.

11. Въздействие на архитектурното пространство:

? понятие за емоционално въздействие на архитектурното пространство

? свойства на архитектурното пространство

? психологическо възприятие на интериора

? основни формообразуващи фактори

12. Подвижни и неподвижни елементи от обзавеждането.

13. Светлината като основно средство изграждащо пространственото решение.

14. Цветът като основно средство изграждащо пространственото решение.

15. Принципи на изграждане на синтез на средата.

Литература по темите:

1. Матеев М.Производствена среда и дизайн, Техника, София 1982

2. Наръчник по ергономия, Техника, София 1973

3. Brooker G., Stone S. What is interior design, RotoVision 2008

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект