EEMB008 Опазване на атмосферния въздух от замърсяване

Анотация:

Курсът е част от образованието на студентите по физика и екология на околната среда. Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на отделни научни факти и зависимости, дискусии по проблеми, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др. Конкретната цел на курса е Студентите се запознават с различните атмосферни замърсители, тяхното въздействие върху екосистемите и човека, както и възможностите за опазване на атмосферния въздух.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Строежа и състава на атмосферата, както и видовете атмосферни замърсители и въздействието им върху екосистемите.

2) могат:

- Да предлагат възможности за ограничаване на замърсяването.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По основите на математиката, физиката и химиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Произход, състав и строеж на земната атмосферата.

Статика и термодинамика на статичната атмосферата

Топлообмен – топлинни режими на земната повърхност и атмосферата

Въздухообмен - глобална и локална циркулация на атмосферата.

Влагообмен - Облаци и валежи

Проблемът с опазване на чистотата на атмосферата. Изночници на замърсяване

Методи за изследване и контрол на замърсяването

Потенциал на замърсяването и обща задача за разпространението

Трансформации, утаяване и миграция на замърсителите близо до източниците

Трансгрангранични замърсители и замърсяване на въздуха в България

Национална система за мониторинг на околната среда

Мониторинг на атмосферния въздух

Атмосфера и замърсяване на отмосферата. Обобщение. Дискусия. Презентации на студентите

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Диана Кюркчиева, Метеорология, Издат. Шуменски университет, 2005

Книжарница на Матем. ф-тет, Цена 13 лв.; Библиотека НБУ

Васил Захариев, Замърсяване на атмосферния въздух

и въздействие върху екосистемите, Издат. НБУ, 2000 г.

Бтьо Захаринов, Янчо Найденов, Екологичен мониторинг, гл.IV и V;

Издат. НБУ, 2015 г.

Павлина Симеонова, Васил Ловчинов, Увод във физиката

на околната среда, Гл. V, Авангард Прима 3008 г.

Бистра Векилска, Обща климатология, Унив.издат. СУ, 2004

Библиотека НБУ

On-line източници на информация:

Moodle: Записки на преподавателя в електронен вид, учебници,

примерни тестове, въпроси, задачи, теми и указания за реферати

Средства за оценяване:

50 % Тестове

50 % Задачи, присъствие и участие