APLB643 Тялото:символи и практики

Анотация:

Курсът предлага антропологичен поглед към тялото в трите му разновидности – физическо, социално и политическо, разглеждайки го като място, върху което са отпечатани различни колективни категории – вярвания, ценности, чувства за етническа или национална принадлежност, или стандарти за красота и нормалност. Ще се изследва смисълът, който носи тялото - то е мъжко или женско, бяло или черно, болно или здраво, свързвано с определени социални групи и представи. Курсът ще дискутира до каква степен тялото е физическата основа, която ни идентифицира като хора, и до каква степен то е конструирано като символ, като инструмент за комуникиране на човешкото у нас. Във фокус ще бъдат процесите на наблюдаване, класифициране, дисциплиниране, цивилизоване, модифициране и преживяване на тялото, както и начинът, по който модерните технологии го трансформират и преправят, променяйки същевременно и основни антропологични концепции като пол, семейство или родство. Ще бъде анализирано "правенето" на тялото в различни общества - от Виетнам през Украйна до Исландия.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни понятия за концептуализация на човешкото тяло – физическо, социално и политическо

- важни съвременни дискусии, водени на пресечната точка между антропологията на тялото и медицинската антропология

2) могат:

- да прилагат на практика концепциите за човешкото тяло при анализ на материал от областта на антропологията, социологията, политологията, историята, културологията, медицината


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Тяло и социален ред

1. Увод

2. Тялото като инструмент и символ

- Марсел Мос, «Техниките на тялото», в: Социология на личността, (София, 1990).

- Mary Douglas, “The two bodies”, in: M. Douglas, Natural Symbols: explorations in cosmology (Routledge: London & New York, 1996).

- Мери Дъглас, Чистота и опасност (Лик: София, 2005).

3. Тяло, хабитус и телесен капитал

- Пиер Бурдийо, “Вярата и тялото”, в: Пиер Бурдийо, Практическият усет (Фигура: София, 2005), сс. 122-148.

- Loic Wacquant, “Pugs at Work: Bodily Capital and Bodily Labour Among Professional Boxers”, Body and Society, 1, 1 (1995), 65-93.

4. Тяло и власт

- Морис Годелие, Тяло, родство, власт. От философията към социалната антропология (УИ «Св. Кл. Охридски: София, 2001).

ІІ. Символно конструиране на тялото

5. Тяло и представи за човека. Мъжкото и женското тяло

- Васил Гарнизов, «Тялото в огледалото на разказите за сътворението на човека”, Български фолклор, 21, 3 (1995), 4-17.

- Helle Rydstr?m, Embodying Morality: Growing up in Rural Northern Vietnam (University of Hawaii Press: Honolulu, 2003).

6. Нормалното тяло: инвалидност и чудовищност

- Ian Hacking, “The normal state”, in: Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge University Press: Cambridge, 1990), рр. 160-169.

- Adriana Petryna, Life Exposed: Biological Citizenship after Chernobyl (Princeton University Press: Princeton and Oxford, 2002), pp. 1-33.

7. Болното тяло: символно конструиране на болния, болестта и на лечебни практики

- Robert Welsch, Kirk Endicott, Taking Sides: Clashing Views in Cultural Anthropology (McGraw Hill, 2006) – Issue 14, “Do Some Illnesses Exist Only Among Members of a Particular Culture?”, pp. 272-296.

- Ивета Тодорова-Пиргова, «Болното тяло: стари и нови представи», Български фолклор, 21, 3 (1995), 28-41.

- Петър Воденичаров, Кристина Попова, «Не ме беше страх от смъртта, страх ме беше от тока» – човешкото тяло пред институциите, Български фолклор, 24, 1-2 (1998), 85-90.

8. Мъртвото тяло

- Margaret Lock, “On dying twice: culture technology and the determination of death”, Margaret Lock, Allan Young, Alberto Cambrosio (eds), Living and Working with the New Medical Technologies (Cambridge University Press: Cambridge, 2000).

- Katherine Verdery, “Corpses on the Move”, in: Katherine Verdery, The Political Life of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change (Columbia University Press: New York, 1999), pp. 1-22.

ІІІ. Тяло и консумативна култура

9. Гъвкавото тяло: козметика, гимнастика, диета, пластична хирургия

- Mimi Nichter, Nancy Vuckovic, “Fat Talk: Body Image among Adolescent Girls”, in: Nicole Sault (ed.), Many Mirrors: Body Image and Social Relations (Rutgers University Press: New Brunswick, New Jersey, 1994), pp. 76-104.

- Ирена Бокова, «Променящото се тяло», Български фолклор, 21, 3 (1995), 18-27

- Елена Банчева, «Козметични практики от района на гр. Сунгурларе и гр. Карнобат», Български фолклор, 21, 4 (1995), 85-94.

10. филм

11. Тялото като проект: нови репродуктивни технологии - изкуствена инсеминация, ин витро, майка под наем

- Marilyn Strathern, “Displacing Knowledge: Technology and the Consequences for Kinship” in Faye Ginsburg and Rayna Rapp (eds) Conceiving the New World Order. The Global Politics of Reproduction (University of California Press: Berkeley, 1995).

12. Частите на тялото и проблемът за собствеността

- Nancy Scheper-Hughes, “Commodity Fetishism in Organ Trafficking”, in: Nancy Scheper-Hughes,Loic Wacquant (eds), Commodifying Bodies (Sage, 2003).

- Gisli Palsson, Paul Rabinow, The Islandic Genome Debahttp://ls126.molsci.org/files/Rabinow_-_Icelandic_Genome.doc

ІV. Езиците на тялото

13. Емоции и жестове

- Renato Rosaldo, “Grief and a Headhunter’s Rage”, in: Renato Rosaldo, Culture and Truth. The Remaking of Social Analysis (Beacon Press: Boston, 1989), pp. 1-24.

- Пламен Бочков, “Епос и телос”, Български фолклор, 21, 4 (1995), 20-29.

- Красимира Кръстанова, «Езикът на тялото», Български фолклор, 21, 4 (1995), 30-41.

14. Болка

- Arthur Kleinman, “Pain and Resistance: The Delegitimation and Relegitimation of Local Worlds”, in: Arthur Kleinman, Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine (University of California Press: Berkeley, 1997), pp. 120-146.

- Talal Asad, “On Torture, or Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment”, in: Arthur Kleinman, Veena Das, Margaret Lock (eds), Social Suffering (University of California Press, Berekeley, 1997), pp. 285-308.

15. Текущо оценяване

Литература по темите:

приложена към тематичния план

Средства за оценяване:

70% писмен изпит

30% участие в дискусиите в клас