APLB302 История на антропологията

Анотация:

• Целта на курса е да въведе студентите в историческото развитие на дисциплината антропология от втората половина на XIX век насам. Акцентира се върху основните парадигми, значимите имена, свързани с тях, основополагащите трудове.

• Курсът представя базова терминология, основни понятия, методи и подходи в антроположкото познание.

• Целта е да се формират у студентите систематични знания за историята на дисциплината, понятие за основни научни парадигми и подходи, умения за рефериране и критичен прочит на антропологически текстове.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

• Основни школи и подходи в историята на социалната и културната антропология

• Водещи представители и публикации, свързани с отделните подходи

• Основни теми и идеи, бележещи развитието на западната антропология през ХІХ и ХХ век.

2. Могат

• Да четат критически научен текст от областта на антропологията

• Да прилагат различни антропологични методи при изпълняването на конкретни аналитични или практически задачи

• Да анализират в песпективата на историята на антропологията конкретни текстове и публикации


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

1. Визии за антропологията. Връзки и разграничения. Парадигми. Класификации.

2. Подходи към историята на антропологията. Национални школи.

3. Предвестници на антропологията: идеята за социалния договор (Русо); представи за “дивака” и дефиниране на човешкото през ХVІІІ век; природно и социално неравенство; социологическата традиция (Монтескьо, Конт).

4. Еволюционизъм и неговите променящи се перспективи. Биологични и антропологични традиции

5. Еднолинеен еволюционизъм и неговите променящи се перспективи

6. Универсален еволюционизъм (Г. Чайлд, Л. Уайт )

7. Многолинеен еволюционизъм и културна екология (Дж. Стюард – анализ на текст).

8. Анализ на текст

9. Дифузионизъм. Филологическа традиция. Понятието за културен ареал. Регионални подходи

10. Релативизъм. Франц Боас и началата на културния релативизъм . Култура и индивидуалност. Антирелативизъм (Л.Леви-Брюл).

11. Лингвистичният релативизъм (хипотезата на Сепир-Уорф).

12. От релативизъм към когнитивна наука.

13. Когнитивна антропология (анализ на текст).

14. Тест.

15. Оформяне на текущата оценка.

Втори семестър

1. Антропологията в контекста на другите науки през първите десетилетия на ХХ век. Функционалистката перспектива. Обществото като организъм – “органичната хипотеза” (Конт, Спенсър).

2. Френската социологична традиция (Е.Дюркем, М.Мос – анализ на текст).

3. Функционализмът на Бронислав Малиновски.

4. Структурно-функционалният подход на А.Р. Радклиф-Браун (анализ на текст).

5. Структурализъм. Понятието за структура в европейското езикознание – Ф. Де Сосюр, Пражката лингвистична школа.

6. Структурализмът на К. Леви-Строс (анализ на текст).

7. Структурализъм и регионални изследвания: Л.Дюмон и социалните йерархии в Индия; холандски структурализъм - Й. Де Йонг; британски структурализъм (Е.Лийч, Р.Нийдъм).

8. Действени, процесуални и марксистки перспективи в антропологията. Транзакционализъм (Ф.Барт). Манчестърска школа (М.Глукман).

9. Марксистки подходи в антропологията (М.Годелие, М.Салинс, културният материализъм на М.Харис; идеите на политическата икономия – И.Валерщайн).

10. Виктор Търнър – между политическа и символна антропология. Дискусия върху дефинирането на понятията за лиминалност и communitas.

11. Сиволи и класификации: изследванията на М.Дъглас (анализ на текст).

12. Интерпретативни подходи в антропологията: К. Гиърц, Е. Еванс-Притчард, Е. Саид.

13. “Писането на култура” (Дж. Клифърд).

14. Рефлексивност. Постмодернизъм и постмодерна антропология (М.Фуко, П.Бурдийо). Феминизъм.

15. Финална дискусия: върху смесването на подходи и парадигми.

Литература по темите:

Задължителна литература:

Ериксен, Т.Х, Ф. С. Нилсен, История на антропологията (История на социалната и културната антропология в една книга), С., 2006

Значими имена в антропологията, 1-2, НБУ, 2004-2006

Barnard, A. History and Theory in Anthropology, Cambridge, 2000

В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология. ЛИК, 2000

Дъглас, М. Чистота и опасност. Анализ на понятията за омърсяване и табу. ЛИК, 2005

Търнър, В. Ритуалният процес. Структура и антиструктура. ЛИК, 1999

Допълнителна литература:

Barnard, A., J. Spencer (eds. ) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, London, 1996

ABC на етнологията, I-II ч. 1992

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, С., ИК Критика и хуманизъм, 1992

Идеи в културологията I-III , 1990-1999

Леви-Строс, К. Дивото мислене. С., 2007

Ловци на умове. Лекции по антропология, 1-3 , НБУ, 2001-2003-2008

Мос, М. Дарът. С., 1999

Радклиф-Браун, А.Р. Структура и функция в примитивното общество. ЛИК, 1997

Средства за оценяване:

1. Реферати (по един за всеки семестър) по изучаван текст

2. Междинен и финален тест

3. Дискусия по предварително зададена тема

4. Писмен текст - сравнение между изследователски методи