CARB104 Първи анимационни етюди

Анотация:

Курсът запознава теоретически и практически студентите с основните проблеми в традиционната анимация и с тяхното решение в различните видове анимация. В хода на курса се акцентира върху различията между класическата, „ограничената” или телевизионна анимация и другите анимационни подходи. Студентите се запознават и с различни решения на големи майстори аниматори на трудни аниматорски задачи и проблеми.

Целта е студентите да придобият необходимата грамотност и сръчност, за да могат да работят като аниматори, асистент-аниматори и фазовчици в продукции с класическа рисувана анимация. Владеенето на основните анимационни принципи са абсолютно необходими и за онези студенти, които са се ориентирали към други анимационни техники.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите ще:

1.Знаят:

Основните сходства, различия и особености на анимацията спрямо киното, илюстрацията, комикса и карикатурата. Първоначално ориентиране в различните жанрови и технологични разновидности на анимацията. Основните понятия в професионалния аниматорски жаргон.

2.Могат:

Да анимират добре основните аниматорски задачи: топка, махало, знаме и др. Да могат да фазират. Да могат да разкажат с анимационни средства кратка история в рамките на 15-30 сек.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания за спецификата на анимационното изкуство.

• Артистичност, наблюдателност и въображение.

• Усет за стилизация или карикатура.

• Чувство за ритъм.

• Конструктивна, солидна рисунка.

• Елементарни познания по пластична анатомия и перспектива.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

. Основни теми /по занятия/.

1. Особената роля на движението сред всички елементи на анимационното изкуство и приложната анимация. Родството и различията между „голямото кино” и анимацията.

2. Характерни особености на анимационното „движение” в различните жанрови и технологични разновидности на анимацията.

3. Анимационното „движение” – гранична линия между анимационното изкуство от една страна и карикатурата, илюстрацията и комикса, от друга.

4. Анимационният типаж като основен двигател на историята в анимационния филм. „Движението” на типажа – значим компонент в драматургичния замисъл и изобразителната концепция на филма.

5. Конструктивна рисунка и анимацията.

6. Негативното пространство. Силуетната рисунка и анимацията.

7. Основни термини в аниматорския жаргон.

8. Метаморфозата в света на анимацията.

9. Какво се иска от добрия аниматор. Упражнения, правени от големи майстори на анимацията за развиване на въображението, наблюдателността, чувството за ритъм и т.н.

10. Анимацията и основни физически закони: гравитация, ускорение, действие-противодействие. Кое надделява в анимацията – законите на Нютон, драматургията или изобразителното решение?

11. Въведение в понятията маса, тегло. Линия на движението и запазване на обемите.

12. Връзката пространство-време в анимацията. Какво представлява така нареченият „тайминг”?

13. Директна анимация „рисунка от рисунка”. Анимиране чрез ключови рисунки, възли и фази. Сравнение между двата подхода. Графа на движението. Снимачен лист.

14. По стъпките на първите аниматори. „Грешките” в анимацията на първия Мики Маус. Какво означават „гуменият маркуч” и „брашненият чувал” в езика на първите аниматори?

15. Траекторията на движението. Основните аниматорски задачи – отскачаща топка, махало, живият „брашнен чувал”.

Литература по темите:

1. Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Preston Blair – „ Аdvanced Animation”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

12. Amid Amidi – „The Art of Pixar”

13. Kit Laybourne – “The Animation Book”

14. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

15. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

16. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

17. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

18. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

19. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

• На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

• Класическа и съвременна проза и поезия

• Митове, легенди и приказки от световния фолклор

Средства за оценяване:

Текущи оценки Изпит

ТЕСТОВЕ ...25………. % ПИСМЕН ИЗПИТ 10%

КОНФЕРАНС ……25….... % УСТЕН ИЗПИТ 10 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50……... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ …….80%

6. Дата на провеждане на текущия контрол: всяка пета седмица.

7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

На студентите ще се даде подробна разработка на типаж и лейаут за кратък анимационен кадър. В рамките на изпита те ще трябва да направят груба анимация по зададения лейаут. Изпитът ще включва и писмени и устни въпроси за основните понятия в анимацията, с които студентите са се запознали през семестъра.

Критерии за оценяване:

• Ясно, убедително и добре изиграно и таймирано действие.

• Спазване на зададения типаж.

• Характерност на действието спрямо зададения типаж и ситуация.

• Степен на овладяване на основните понятия в анимацията.