ADMB016 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Придобиване на теоретични познания и формирането на разбиране за същността, ролята и значението на системата за управление на човешките ресурси в организациите;

• Запознаване със съвременни техники и подходи, използвани за управление на човешките ресурси в организациите;

• Запознаване с българското законодателство в областта на управлението на човешките ресурси.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията и практиката за успешно управление на човешките ресурси;

• подходите и техниките за успешно управление на човешките ресурси;

• основните законодателни норми в областта на управлението на човешките ресурси.

2) могат:

• да разграничават и да интерпретират различните теории по управление на човешките ресурси;

• да определят потребностите от човешки ресурси;

• да се ориентират във вътрешнофирмените политики по управление на човешките ресурси;

• да се ориентират във факторите, които оформят системата по управление на човешките ресурси в организациите.


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвeдение в управлението на човешките ресурси. Управление на персонала, управление на човешките ресурси и развитие на човешкия капитал

2. Теоретични школи и парадигми при управлението на човешките ресурси

3. Функции, политики и практики по управление на човешките ресурси. Роля на звеното по УЧР

4. Фактори на външната среда с въздействие върху управлението на човешките ресурси

5. Същност на пазара на труда като фактор от външната среда за управлението на човешките ресурси

6. Индустриални отношения: модели, институции и основни участници

7. Вътрешноорганизационни фактори, въздействащи върху управлението на човешките ресурси

8. Мотивиращата роля на проектирането на длъжностите.

9. Същност на набирането и подбора. Представяне на интервю за работа и подготовка на документи за участие в подбор

10. Видове трудови договори. Основания за сключване и прекратяване на трудовия договор

11. Същност на обучението и кариерното развитие

12. Същност на оценката на представянето

13. Същност на управлението на трудовите възнаграждения

14. Същност на здравословните и безопасни условия на труд

15. Определяне на потребностите от човешки ресурси. Изготвяне на планове и стратегии по УЧР

Литература по темите:

1. Андреева, М., Управление на персонала, Б., 1995

2. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси. С., 1993.

3. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси, НБУ-ЦДО, С., 2004

4. Владимирова, К., Икономика на труда, НБУ-ЦДО, С., 2002

5. Владимирова, К., и др., Управление на човешките ресурси. Организационно развитие. Първа и Втора част, УИ “Стопанство”, С., 1998, 1999

6. Кодекс на труда, www.az.government.bg/Legislation/KT.html

7. Наръчник по управление на човешките ресурси, ИК “Труд и право”, авт. кол. с р-л проф. Д. Шопов, С., 2002

8. Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, Варна, 1997

9. Христова Т., Христов С., Мениджмънт на човешките ресурси, Варна, 1993.

10. Шопов, Д., Атанасова, М., Управление на човешките ресурси, Изд. Тракия-М, С.,1998

Средства за оценяване:

1. Писмено разработване на самостоятелната работа и предаване съгласно поставените изисквания - 70%

2. Защита на самостоятелната работа- 30%