ADMB014 Проект:"Реформиране на публичната администрация"

Анотация:

Под формата на самостоятелно задание с академично ръководство, студентите ще трябва да изследват реформата в законодателството, структурите, процедурите и дейността на администрацията в определена сфера. Анализът ще позволи на обучаемите да се запознаят с различните фактори, които въздействат на промяната в администрацията и да правят връзка между предпоставки, потребности, поставени цели, капацитет и представяне на публичната администрация.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти ще могат да правят оценка на достигнатите нива на реформиране на публичната администрация спрямо базова ситуация, потребности и очаквания на гражданите. Умение, което трябва да се развие в процеса на разработка на проекта е способността да се разработват и анализират различни подходи и планове за разгръщането на реформата в администрацията.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат базова представа за принципите на дейност на публичната администрация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Примерна схема за разработването на проекта:

1. Въведение - обосновка на избраната сфера от публичната администрация и базовата ситуация.

2. Анализ на ситуацията

2.1. анализ на базовата ситуация;

2.2. потребности на гражданите/обществото от реформа; представяне на заинтересованите лица;

2.3. анализ на факторите, въздействащи върху реформата – глобални и регионални обществено-икономически тенденции, природни и демографски особености и др.

2.4 анализ на възможните и реално поставените цели пред реформата; капацитет на администрацията за реформи

2.5. анализ на политическата ситуация и законодателството преди и по време на реформата

2.6. анализ на реформата в структурите

2.7. реформата в процедури, практики, поведение, култура

2.8. оценка на постигнатото към определен момент

3. План за развитие на реформата

3.1. оценка на реализацията на реформата спрямо поставените цели и отчетените потребности;

3.2. анализ на използваните и пропуснати подходи за реализация на реформата

3.3. план за преодоляване на пропуските и за развитие на реформата в избраната сфера в бъдеще

4. Заключение – обобщение на основните изводи и препоръки;

Литература по темите:

Интернет сайт на институции и информационни материали от специализиран и текущ печат за конкретна сфера.