RESB524 Самостоятелна работа "Управление на проекти за регионално развитие"

Анотация:

Курсът изисква разработването на самостоятелен анализ относно вида на финансираните в рамките на седемте оперативни програми проекти в периода 2007-2013 година.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

- знания по:

• Какви изисквания налага присъединяването към ЕС и какви са възможностите, съответно рисковете, които провокира то по отношение на административните структури;

• Какви са основните затруднения на служителите в регионалните, областните и общинските администрация при разработването и реализацията на проекти по Структурните фондове на Общността;

• Какви са фазите на проектния цикъл и каква е ролята на административните структури във всяка една от тях.

- умения:

• да изследват практиката на Република България по формирането, управлението и финансирането на проекти чрез оперативните програми;

• да анализират бъдещите предизвикателства и възможностите за устойчиво развитие на европейските региони.


Предварителни изисквания:
Записан курс RESB505 Управление на проекти за регионално развитие

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Анализ на одобрените и реализираните проекти, финансирани от Общността По избор измежду следните оперативни програми(програмен период 2007-2013):

1. Оперативна програма „Регионално развитие” - ОПРР

2. Оперативна програма „Човешки ресурси”- ОПЧР

3. Оперативна програма „Транспорт” - ОПТ

4. Оперативна програма „Опазване на околната среда” - ОПОС

5. Оперативна програма „Административен капацитет” – ОПАК

6. Оперативна програма „Техническа помощ” - ОПТП

7. Оперативна програма „Конкурентоспособност” - ОПК

Литература по темите:

1. Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 02.2010

2. Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

3. Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

4. Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове “Бъдете активни”, 2007

5. Критерии за допустимост на общините до финансово подпомагане от ФЛАГ, 10.2008

6. Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

7. Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

8. Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013, София, 2007,

9. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

10. Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013, София, 2007,

11. Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013, София, 2007,

12. Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013, София, 2007,

13. Оперативна програма «Техническа помощ» 2007-2013, София, 2007,

14. Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013, София, 2007,

15. Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

16. Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

17. Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

18. Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

19. Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

20. Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

21. Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

22. Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

23. Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

24. Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

25. Трифонова, С., Анализ на възможностите за финансиране на общинските проекти в социално-културната сфера по Оперативна програма “Регионално развитие” в периода 2007-2013 г., http://www.unwe.acad.bg/

Средства за оценяване:

• Представяне и защита на разработката – 50%

• Анализ – 50%