RESB505 Управление на проекти за регионално развитие

Анотация:

Курсът:

• има за цел да запознае студентите с управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове на Общността;

• разглежда същността на концепцията за Европа на регионите, институциите, принципите и документите, свързани с развитието на регионите в ЕС;

• анализира съвременните тенденции в сферата на децентрализацията и регионализацията в европейските страни;

• разглежда наднационалните аспекти на политиката за развитие на регионите в ЕС и формите за междурегионално сътрудничество;

• представя подходите за намаляване на регионалните различия в Европейския съюз и устойчивото развитие.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Какви изисквания налага присъединяването към ЕС и какви са възможностите, съответно рисковете, които провокира то по отношение на административните структури;

- Какви са основните затруднения на служителите в регионалните, областните и общинските администрация при разработването и реализацията на проекти по Структурните фондове на Общността;

- Какви са фазите на проектния цикъл и каква е ролята на административните структури във всяка една от тях.

2) могат:

• да изследват практиката на отделни европейски страни по формирането, управлението и финансирането на проекти;

• да анализират бъдещите предизвикателства и възможностите за устойчиво развитие на европейските региони.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятиен апарат по проблематиката, свързана с въпросите за административния капацитет за управление на проекти – лекция, 2 часа,

2. Правна рамка на управлението на пректи, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз – лекция, дискусия, 2 ч.,

3. Структурните фондове и ролята на държавната администрация, на общинските и на областните администрации в тяхното усвояване – лекция, дискусия, 1 ч.,

4. Административен капацитет за разработване и изпълнение на проекти: опит с проекти от предприсъединителните инструменти и други източници на финансиране; основни трудности; консултиране на проектите и партньорства за проекти – семинар, 1 час,

5. Капацитет за планиране – отношение към планирането. Планиране на национално, регионално и общинско ниво, връзка на опита в планирането с готовността и информираността за структурните фондове – семинар, 1 час;

6. Подобряване на процесите и капацитета за планиране: преход от планиране към изпълнение – семинар, 1 час,

7. Проектен цикъл. Фази на проектния цикъл. Програмиране в сферата на укрепването на административния капацитет – лекция, 2 ч.,

8. Създаване на успешен екип за управление и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС – лекция, 2 ч.,

9. Бюджет и финансови отговорности – лекция, 2 ч.,

10. Подбор на проекти. Изпълнение на проектите – организация на работата – лекция, дискусия, 2 ч.,

11. Търгове и обществени поръчки. Превенция на корупцията и злоупотребите при работата по проекти, финансирани от Европейския съюз – лекция, семинар, 2 ч.,

12. Изпълнение на проекта – отчитане. Технически доклади и финансови отчети – лекция, 2 часа,

13. Верифициране на изпълнението на проектите по оперативните програми – лекция, дискусия, 2 часа,

14. Роля и място на мониторинга в цикъла на управление на проекта – лекция, 2 ч.,

15. Оценка на изпълнението на проектите и оценка на оперативната програма – лекция, 2 часа,

16. Информация и публичност при реализирането на проекти, финансирани от Европейския съюз – лекция, семинар, 2 ч.

17. Административен капацитет за управление на проекти през бъдещия програмен период – 2014-2020 г. – лекция, 2 часа

Литература по темите:

1. Григоров, Н., Административно-териториалната реформа и регионалната политика на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз, Варна, 2002,

2. Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 02.2010

3. Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

4. Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

5. Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове “Бъдете активни”, 2007

6. Критерии за допустимост на общините до финансово подпомагане от ФЛАГ, 10.2008

7. Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

8. Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

9. Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013, София, 2007,

10. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

11. Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013, София, 2007,

12. Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013, София, 2007,

13. Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013, София, 2007,

14. Оперативна програма «Техническа помощ» 2007-2013, София, 2007,

15. Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013, София, 2007,

16. Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

17. Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

18. Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

19. Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

20. Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

21. Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

22. Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

23. Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

24. Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

25. Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

26. Трифонова, С., Анализ на възможностите за финансиране на общинските проекти в социално-културната сфера по Оперативна програма “Регионално развитие” в периода 2007-2013 г., http://www.unwe.acad.bg/

27. Accessing the Administrative Capacity, 2002

28. Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G.,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe: conclusions”, LGI/OSI, Budapest, 2000,

29. Bucjek, J., Regionalization in the Slovak Republic—from Administrative to Political Regions, Budapest, LGI/OSI, 2002,

30. Committee of the Regions (CoR) Draft opinion on The role of the regional and local authorities in European integration, Brussels, 2002,

31. Committee of the Regions (CoR) Studies, Regional and Local Democracy in the European Union, Brussels, 1999,

32. Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds,

33. Hallet,M., National and regional development in Central and eastern Europe- implications for EU structural assistance, Economic papers, no. 120, Brussels, 1997,

34. Illner, M., Multilevel Government in Three East Central European Candidate Countries and Its Reforms after 1989, European University Institute, 2002,

35. Increasing institutional and administrative capacity, In: The Evaluation of Socio-economic development. Guide. Tavistock Institute in association with GSK and ISR. December 2003

36. Marinov, V. Malhasian, D., Measuring and assessment of regional disparities and their policy implications: the case of Bulgaria In: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe. South and East European Development Center, University of Thesaly, 2001.Volos, 1-3 June 2001

Средства за оценяване:

• писане на есета - 20%

• участие в семинарите и дискусиите - 20%

• самостоятелна разработка по зададена тема - 20%

• краен изпит - 40%