ADMB008 Управление на човешките ресурси

Анотация:

В рамките на дисциплината "Управление на човешките ресусри" на

студентите се предоставят знания и умения за:

• Придобиването на теоретични познания и формиране на разбиране за функционалните аспекти на управлението на човешките ресурси и пазара на труда;

• Овладяването на техники и подходи, използвани при управлението на човешките ресурси;

• Запознаването с добри практики за управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации.

• Запознаването с българската нормативна уредба в областта на трудовото и социалното законодателство.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След изучаването на дисциплината "Управление на човешките ресусри" студентите ще получат знания за:

• основните теоретични концепции, технология и организация на управление на човешките ресурси на съвременния етап

• основните функции и дейности от управлението на човешките ресурси

• ролята на обучението и професионалната реализация в мотивацията за успеха на организациите и индивидите

• технологията и подходите за повишаване на мотивацията на работещите за подобряване на изпълнението.

2) могат:

След изучаването на дисциплината "Управление на човешките ресурси" студентите ще могат да:

• да формулират стратегии и политики за управление на работещите хора

• да използват подходящите подходи и техники за по-добро комуникиране и партньорство в организациите на различни нива, между формални и неформални структури

• да провеждат и участват ефективно в провежданите интервюта и оценки на кандидатите за работа и на вече работещите

• да оценяват и анализират факторите от външната и вътрешна среда за УЧР


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основи на управлението

• макроикономика, микроикономика

• правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: СЪЩНОСТ, РАВНИЩА И УЧАСТНИЦИ.

Тема 2. ВЪНШНА СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Тема 3. ВЪТРЕШНА СРЕДА НА УЧР. СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Тема 4. ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Тема 5. ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

Тема 6. НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА. СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКИ, ТЕХНОЛОГИЯ

Тема 7. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА. СТРАТЕГИИ, ТЕХНИКИ И КОМУНИКАЦИИ

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

ТЕМА 9. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕРСОНАЛА. СИСТЕМИ, ИНФОРМАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМА 10. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА: ЦЕЛИ, ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕМА 11. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

Тема 12. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪТРУДНИЦИТЕ.

Тема 13. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Тема 14. ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Литература по темите:

1. Андреева, М., Управление на персонала, Б., 1995

2. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси. С., 1993.

3. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси, НБУ-ЦДО, С., 2004

4. Владимирова, К., Икономика на труда, НБУ-ЦДО, С., 2002

5. Владимирова, К., и др., Управление на човешките ресурси. Организационно развитие. Първа и Втора част, УИ “Стопанство”, С., 1998, 1999

6. Владимирова, К., На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова заетост, С., 1995.

7. Владимирова, К., Набиране, подбор и назначаване на персонал. Политика-Стратегия-Технология, С., 1994

8. Дулевски, Л., Заетост и пазар на труда, С., 1992.

9. Евгениев Г. и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С.,1992

10. Кодекс на труда, www.az.government.bg/Legislation/KT.html

11. Ланге, Е. Немското социално пазарно стопанство, С., 1992.

12. Наръчник по управление на човешките ресурси, ИК “Труд и право”, авт. кол. с р-л проф. Д. Шопов, С., 2002

13. Международни трудови конвенции в България, С., 1992

14. Паунов, М., Организационно поведение, 1992

15. Паунов, М., Мотивация, Университетско издателство стопанство, С., 1996

16. Преструктуриране на работната сила. Здравословни и безопасни условия на труд. Образование. В “Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз” С., 2000.

17. Професионални стандарти на БАУЧР по управление и развитие на човешките ресурси, БАУЧР, С., 2002.

18. Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност, обща ред. проф.д-р К. Владимирова, УИ “Стопанство”, С., 2003

19. Стефанов, Н., Мениджмънт на персонала, “Персонал- GRU” , С., 1996

20. Стойков, Л., Фирмена култура и комуникации, С., 1994

21. Труд, заетост и безработица. Жените на пазара на труда, Съст. и обща ред. проф.д-р К. Владимирова, УИ “Стопанство”, С., 2000

22. Управлението на персонала във фирми, инвестирали в България, Персонал - 6RH, кн. 4,5/1996.

23. Франц, В., Пазарът на труда, С., 1996 г.

24. Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, Варна, 1997

25. Христова Т., Христов С., Мениджмънт на човешките ресурси, Варна, 1993.

26. Шопов, Д., Индустриални отношения, С., 1995.

27. Armstrong M., Human Resource Management Practice, Kogan Page, London, 1999

28. Peretti, J.-M., 7e edition, Ed. Vuibert Entreprise, Paris, 1998

29. Byars, L., L. Rue, Human Resource Management, Irwin, 1987

30. Milkovich, G., J. Bourdreau, Personnel/ Human Resource Management, Irwin, 1987

31. Българския пазар на труда, Интеграция, www.mlsp.government.bg

Средства за оценяване:

тест - 50% от текущата оценка

4 домашни работи, които се дискутират на лекции - 50% от текущата оценка

допълнителна оценка от присъствие на 80% от лекциите, дискусии на лекции и коментари в Мудъл