Изкуствознание и артмениджмънт

Програмна схема

Изкуствознание и артмениджмънт

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)