ENGB652 Превод на икономически текст

Анотация:

Цели на курса:

- да представи икономически понятия и термини на български и английски;

- да развие в студентите умения за критичен анализ на текст;

- да развие комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят:

* основните характерни особености на различни типове икономически текстове, както и основните им разлики със съответните български текстове;

могат:

* да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

* да тълкуват правилно прагматиката на текстовете


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план подлежи на промени в зависимост от динамиката на процесите отразени в икономическите текстове.

Литература по темите:

Използваните текстове са от сп. Economist, както и от актуални статии във вестниците New York Times, the Times, Globe and Mail.

Средства за оценяване:

Очаква се студентите да предадат 5 превода през семестъра. След като преводите се обсъдят по време на семинарните занятия, студентите трява да качат окончателен вариант в системата Мудъл. Също така през семестъра ще има и контролни преводи, които се предават след края на занятието.