ENGB552 Превод на обществено - политически текст

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

- да представи езика на основни социо-политически институции с цел адекватно интерпретиране на похватите за изразяване;

- да разгледа единството и разнообразието на институциите в България и англоезичния свят и по какъв начин рефлектират върху езика, който текстуализира дискурса,

- да активира познанията на студентите за собствената им държава за да се постигне по-добро разбиране на политическите реалности в англоезичните държави в съпоставителен план;

- да развие в студентите умения за критичен анализ на текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

* са запознати със структурата, стила и характерните особености на различни видове обществено-политически текстове от англо-езичното общество;

* могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

• са развили умения за правилно тълкуване на прагматиката на текстовете.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са покрили изискванията на курсовете по писмен превод от предишните семестри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план е индивидуален за всяко провеждане на курса и включва текстове и материали, свързани с актуални обществено-политически събития в България, САЩ, Великобритания, Ирландия, Австралия, Нова Зеландия.

Литература по темите:

Използват се оригинални текстове от англо-езичната преса, както и официално преведени на английски текстове от българската преса.

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира на базата на:

- Тестове - 30%

- Предадени преводи, зададени през семестъра - 50 %

- Участие в семинари - 20%

Ако някои от текущите задания не са предадени, студентът получава оценка слаб на въпросния елемент.