ENGB590 Самостоятелна работа по превод на научно - популярен текст

Анотация:

Чрез извънаудиторни контактни часове (тюториали) и самостоятелна работа на студентите, курсът си поставя за цел да формира и развие основни преводачески умения при превод на научно-популярни текстове. В рамките на курса всеки студент самостоятелно ще представи в портфолио три свои превода, илюстриращи терминологичната специфика на различни области в научно-популярната литература.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  
доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият основни знания за

• същността на преводаческата компетенция;

• съвременни интерпретации на ключови понятия като “еквивалентност” и “адекватност” на превода изобщо и в частност на научно-популярния превод;

• основните принципи и стратегии на превеждане и редактиране;

След успешното завършване на проекта студентите ще

• придобият основни практически преводачески и редакторски умения

• усъвършенстват продуктивните си езикови умения

• развият уменията си за анализ на текстове и съпоставка на различните стилове и способи за информативна организация на текстовете в езика-източник и езика-цел

• подобрят уменията си за четене и писане

• подобрят езиковата си грамотност

• могат да разпознават и превеждат специфични термини

• подобрят практическите си компютърни умения, особено Word Tools – Track Changes, Word Count, Spell Check, както и издирване на информация онлайн.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът се базира на автентични научно-популярни текстове, като в процеса на техния превод се изясняват разнообразни въпроси от теорията и практиката на превода и редактирането.

Литература по темите:

Bell, R. Translation and translating: theory and practice. Longman, New York. 1991

Bassnett, S. Translation studies. Routledge. 2002

Delisle, Jean, et al. Translation Terminology. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999.

Средства за оценяване:

Портфолио 100%